Vergoedingenbesluit Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 10-03-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van 23 juli 2001, houdende de vergoedingen voor de leden van de Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB (Vergoedingenbesluit Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Minister van Economische Zaken van 10 juli 2001, kenmerk O/FO 01028090;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

De voorzitter van de Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB ontvangt een vaste vergoeding per jaar. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18, niveau 10, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,16.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De andere leden van de Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB ontvangen een vaste vergoeding per jaar. De salarisschaal van deze leden wordt vastgesteld op schaal 18, niveau 10, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,11.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenbesluit Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 23 juli 2001

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de dertiende september 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina