Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Reinigingsagenten Dienst Binnenstad Amsterdam 2001

[Regeling vervallen per 05-06-2003.]
Geldend van 01-10-2001 t/m 04-06-2003

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Reinigingsagenten Dienst Binnenstad Amsterdam 2001

De Minister van Justitie;

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de directeur van de Dienst Binnenstad van de gemeente Amsterdam en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Amsterdam en de korpschef van de politieregio Amsterdam-Amstelland;

Gelet op: artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten; artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993; artikel 142, eerste lid, onder b, van het Wetboek van Strafvordering; het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-06-2003]

In dit besluit wordt verstaan onder de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 05-06-2003]

De personen werkzaam bij de reinigingspolitie van de afdeling Reiniging van de Dienst Binnenstad van de gemeente Amsterdam, die de functie vervullen van reinigingsagent, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 05-06-2003]

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 1, is tevens bevoegd tot het opsporen van de feiten strafbaar gesteld bij of krachtens andere wetten, indien en voor zover hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek door een officier van justitie wordt belast, voor de duur van dat onderzoek.

 • 3 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van de gemeente Amsterdam.

Artikel 4

[Vervallen per 05-06-2003]

 • 1 Het College van procureurs-generaal is bevoegd tot de beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 05-06-2003]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Amsterdam.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van de politieregio Amsterdam-Amstelland.

Artikel 6

[Vervallen per 05-06-2003]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 7

[Vervallen per 05-06-2003]

 • 1 De directeur van de Dienst Binnenstad van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, directie Bestuurszaken, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 05-06-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2001 en vervalt op 1 oktober 2006.

Artikel 9

[Vervallen per 05-06-2003]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Reinigingsagenten Dienst Binnenstad Amsterdam 2001.

Dit besluit zal in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Den Haag, 19 juli 2001

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
Het

hoofd van de afdeling Individuele Beleidsbeslissingen

,

H. Gerritse

Terug naar begin van de pagina