Regeling erkenning tussenpersonen, mestverwerkers en exporteurs Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2004

Regeling erkenning tussenpersonen, mestverwerkers en exporteurs Meststoffenwet

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

Besluit erkenning tussenpersonen, mestverwerkers en exporteurs Meststoffenwet;

b. gegevensdrager:

[Red: dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]

c. minister:

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

d. halffabrikaat:

als dierlijke meststof aan te merken product dat ontstaat na bewerking of verwerking van dierlijke meststoffen en dat dient als grondstof voor verdere bewerking of -verwerking;

e. buurtmestverwerker:

producent die of samenwerkingsverband van producenten dat in het kader van een onderneming, niet zijnde een bedrijf, dierlijke meststoffen afkomstig van ten hoogste 15 andere bedrijven bewerkt of verwerkt tot een halffabrikaat.

§ 3. Zekerheidstelling

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Een waarborgfonds als bedoeld in artikel 9, tweede lid, aanhef, van het besluit voldoet aan de volgende eisen:

  • a. de deelnemers aan het waarborgfonds zijn erkende tussenpersonen, erkende mestverwerkers en erkende exporteurs die zich over en weer verplichten tot het volledig overnemen van elkaars verplichtingen in het geval een deelnemer de verplichtingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit niet nakomt;

  • b. het waarborgfonds heeft ten minste 15 deelnemers;

  • c. het waarborgfonds beschikt over een financiële reserve van ten minste € 2.268.901,08.

 • 2 Indien de deelnemers aan een waarborgfonds alleen erkende tussenpersonen zijn, bedraagt in afwijking van het eerste lid de financiële reserve ten minste € 1.247.895,59 en heeft het waarborgfonds ten minste 5 deelnemers.

 • 3 Het waarborgfonds waarborgt dat de verplichtingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit die rusten op de deelnemers aan het waarborgfonds volledig worden nagekomen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Een waarborgsom als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel a, van het besluit, een borgtocht als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel b, van het besluit en de verzekerde som waarop een verzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel c, van het besluit betrekking heeft, bedraagt ten minste:

  • a. voor een exporteur of voor een mestverwerker die pluimveemest bewerkt of verwerkt € 0.16 per kilogram stikstof van de hoeveelheid dierlijke meststoffen die bij zijn erkenning is vastgesteld;

  • b. voor een mestverwerker die andere mestvormen dan pluimveemest bewerkt of verwerkt € 0,45 per kilogram stikstof van de hoeveelheid dierlijke meststoffen die bij zijn erkenning is vastgesteld;

  • c. voor een tussenpersoon € 0,29 per kilogram stikstof van de hoeveelheid dierlijke meststoffen die bij zijn erkenning is vastgesteld;

   en ten hoogste € 499.158,24.

 • 2 De overeenkomsten, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel d, onderscheidenlijk e, van het besluit geven recht op afvoer van ten minste een tiende deel van de hoeveelheid dierlijke meststoffen die bij de erkenning is vastgesteld naar een onderneming waar de dierlijke meststoffen onomkeerbaar worden verwerkt, onderscheidenlijk naar een bedrijf.

 • 3 Indien de tussenpersoon, de mestverwerker of de exporteur een zekerheid stelt door een combinatie van vormen van zekerheid als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel f, van het besluit, is in totaal ten aanzien van ten minste een tiende deel van de hoeveelheid dierlijke meststoffen die bij zijn erkenning is vastgesteld een zekerheid gesteld.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 Bij het stellen van de waarborgsom en de borgtocht en het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst wordt Bureau Heffingen gerechtigd deze aan te spreken teneinde in voorkomend geval:

  • a. de producent jegens wie degene die de waarborgsom of de borgtocht heeft gesteld of die de verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten, de onderscheiden verplichtingen, bedoeld in de artikelen 17, eerste lid, en 18, eerste lid, van het besluit, niet is nagekomen in de gelegenheid te stellen de dierlijke meststoffen die niet zijn afgenomen alsnog tegen de laagst mogelijke kosten op milieuverantwoorde wijze af te zetten;

  • b. zelf voor de milieuverantwoorde verwijdering van de dierlijke meststoffen tegen de laagst mogelijke kosten zorg te dragen indien degene die de waarborgsom of de borgtocht heeft gesteld of de verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten, niet heeft voldaan aan de onderscheiden verplichtingen, bedoeld in de artikelen 16, eerste lid, 18, tweede en derde lid, en 19, eerste en tweede lid, van het besluit.

 • 3 Indien de waarborgsom en de borgtocht in een bepaald kalenderjaar zijn aangesproken, worden deze vóór 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar aangevuld tot de omvang als bepaald in artikel 4.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Indien een erkende tussenpersoon, een erkende mestverwerker of een erkende exporteur zekerheid heeft gesteld door een of meer overeenkomsten als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel d, van het besluit of door een of meer mestafzetovereenkomsten als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel e, van het besluit, en hij niet heeft voldaan aan een van de verplichtingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het besluit, maakt hij gebruik van de gestelde zekerheid.

 • 2 Indien een erkende tussenpersoon, een erkende mestverwerker of een erkende exporteur zekerheid heeft gesteld in de vorm van een mestafzetovereenkomst als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel e, van het besluit, overlegt hij jaarlijks tegelijkertijd met het afzetplan, bedoeld in artikel 23, eerste onderscheidenlijk tweede lid, van het besluit de mestafzetovereenkomsten die dienen als zekerheid voor het komende kalenderjaar.

§ 4. Melding voorafgaand aan export

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De mededeling, bedoeld in artikel 19, derde lid, van het besluit wordt gedaan aan het Bureau Heffingen.

 • 2 De mededeling geschiedt per fax of wordt op elektronische wijze toegezonden overeenkomstig door de directeur van het Bureau Heffingen aangegeven wijze.

 • 3 De mededeling bevat de volgende gegevens:

  • a. naam, adres en woonplaats, en mestnummer voorzover aanwezig, van de leverancier van de dierlijke meststoffen, van de vervoerder van die meststoffen en van de in het buitenland gevestigde afnemer van die meststoffen;

  • b. de laadplaats en losplaats van de dierlijke meststoffen;

  • c. datum van overbrenging van de dierlijke meststoffen naar het buitenland, en

  • d. de grensovergang waar de dierlijke meststoffen buiten Nederland worden gebracht.

 • 4 Indien van het transport van een vracht dierlijke meststoffen naar het buitenland in het kader van de verordening door een erkende exporteur mededeling wordt gedaan aan het Bureau Heffingen, kan hij de mededeling, bedoeld in het eerste lid, achterwege laten, mits op een afzonderlijk blad worden vermeld het mestnummer van de leverancier en van de vervoerder van de dierlijke meststoffen en de gegevens, bedoeld in het derde lid, onderdelen b en d.

§ 5. Vaststelling hoeveelheid stikstof

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

De hoeveelheid stikstof in de dierlijke en overige organische meststoffen, bedoeld in artikel 22 van het besluit, wordt vastgesteld op basis van het gewicht en het stikstofgehalte van die meststoffen overeenkomstig de artikelen 1 en 3 tot en met 10 van de Regeling hoeveelheidsbepaling dierlijke en overige organische meststoffen.

§ 6. Buurtmestverwerking en champignonteelt

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 In afwijking van artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, kan een buurtmestverwerker een methode van bewerking of verwerking toepassen die leidt tot halffabrikaten die op grond van een of meer overeenkomsten door een andere mestverwerker:

  • a. worden bewerkt of verwerkt tot een product waarvoor zowel voor de hoeveelheid stikstof als voor de hoeveelheid fosfaat in dat product reële mogelijkheden voor de afzet buiten Nederland bestaan; of

  • b. onomkeerbaar worden verwerkt tot een product waarvoor zowel voor de hoeveelheid stikstof als voor de hoeveelheid fosfaat in dat product reële mogelijkheden bestaan voor de afzet binnen of buiten Nederland.

 • 2 De registratie van de bewerkings- of verwerkingsinstallatie, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel c, van het besluit is niet vereist indien de buurtmestverwerker alleen producten maakt die binnen Nederland worden afgezet.

 • 3 Voorzover deze betrekking hebben op de afzet van halffabrikaten, bedoeld in het eerste lid, kunnen overeenkomsten bedoeld in artikel 6, vierde lid, van het besluit door de andere mestverwerker, bedoeld in het eerste lid, zijn afgesloten.

 • 4 Onverminderd artikel 12 van het besluit legt de buurtmestverwerker bij zijn aanvraag ten aanzien van de hoeveelheid dierlijke meststoffen die bewerkt of verwerkt tot halffabrikaten als bedoeld in het eerste lid, over:

  • a. de overeenkomsten, bedoeld in het eerste lid, en

  • b. gegevens betreffende het bewerkings- of verwerkingsproces van de andere mestverwerker.

 • 5 In afwijking van artikel 19, eerste lid, van het besluit hoeft de erkende buurtmestverwerker dierlijke meststoffen die op zijn onderneming op grond van een mestafzetovereenkomst zijn aangevoerd en die zijn bewerkt of verwerkt tot halffabrikaten niet rechtstreeks of door tussenkomst van een erkende exporteur buiten Nederland af te zetten, maar kan dit geschieden door de andere mestverwerker, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 In afwijking van artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, kan een mestverwerker een methode van bewerking toepassen waarbij dierlijke meststoffen tezamen met andere producten uitsluitend worden verwerkt tot groeimedium voor champignons dat vervolgens op grond van een of meer overeenkomsten wordt gebruikt door een champignonteler en waarvoor na dat gebruik zowel voor de hoeveelheid stikstof als voor de hoeveelheid fosfaat in dat groeimedium reële mogelijkheden voor de afzet buiten Nederland bestaan.

 • 2 Voorzover deze betrekking hebben op de afzet van het product dat ontstaat nadat het groeimedium is gebruikt voor de champignonteelt, kunnen de overeenkomsten bedoeld in artikel 6, vierde lid, van het besluit door de onderneming die dat product verhandelt zijn afgesloten.

 • 3 Onverminderd artikel 12 van het besluit overlegt een mestverwerker als bedoeld in het eerste lid bij zijn aanvraag ten aanzien van de hoeveelheid dierlijke meststoffen die hij verwerkt tot groeimedium van champignons:

  • a. de overeenkomsten, bedoeld in het eerste lid;

  • b. gegevens betreffende de wijze waarop is gegarandeerd dat die meststoffen kunnen worden vervoerd naar een afnemer gevestigd buiten Nederland.

 • 4 In afwijking van artikel 19, eerste lid, van het besluit hoeft de mestverwerker, bedoeld in het eerste lid, de dierlijke meststoffen die op grond van een mestafzetovereenkomst op zijn onderneming zijn aangevoerd en zijn verwerkt tot groeimedium voor champignons niet rechtstreeks of door tussenkomst van een erkende exporteur buiten Nederland af te zetten, maar kan dit geschieden door de onderneming, bedoeld in het tweede lid.

§ 8. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen 1, onderdeel b, en 2, die in werking treden op een door de minister te bepalen tijdstip.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning tussenpersonen, mestverwerkers en exporteurs Meststoffenwet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina