Vaststellingsbesluit beleidsregels vergunningverlening dvb-t

[Regeling vervallen per 11-02-2007.]
Geldend van 01-09-2001 t/m 10-02-2007

Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende vaststelling van beleidsregels met betrekking tot de weigering en de intrekking van de vergunning voor commercieel gebruik van Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T)(Beleidsregels vergunningverlening dvb-t)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3.6, tweede lid, onderdeel d, artikel 3.7, tweede lid, onderdeel f, en artikel 18.7 van de Telecommunicatiewet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-02-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. vergunning: vergunning voor het commerciële gebruik van DVB-T;

 • b. aanvrager: degene bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Regeling aanvraag vergunning en uitvoering vergelijkende toets DVB-T;

 • c. minister: Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

[Vervallen per 11-02-2007]

 • 1 De vergunning wordt geweigerd indien de aanvrager een rechtspersoon is waarin:

  • a. een aanbieder van een omroepnetwerk, dan wel een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk, dan wel een aanbieder van een openbaar satellietnetwerk een direct of indirect aandeel van meer dan 30% heeft, of

  • b. een aanbieder van een omroepnetwerk, dan wel een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk, dan wel een aanbieder van een openbaar satellietnetwerk, die beschikt over een aanmerkelijke marktmacht op de markt voor doorgifte van televisiesignalen en televisiegerelateerde signalen, een beslissende invloed heeft op de besluitvorming.

 • 2 Een aanbieder als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, heeft in ieder geval beslissende invloed op de besluitvorming, indien hij:

  • a. een doorslaggevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders heeft,

  • b. statutaire of contractuele vetorechten binnen de rechtspersoon heeft, of

  • c. bijzondere benoemingsrechten ten aanzien van het bestuur heeft.

Artikel 3

[Vervallen per 11-02-2007]

Indien meerdere aanbieders, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, deelnemen in de rechtspersoon, dan gelden de criteria van artikel 2 tevens voor deze deelnemers gezamenlijk.

Artikel 4

[Vervallen per 11-02-2007]

 • 1 De beoordeling of een vergunning geweigerd wordt op grond van de artikelen 2 of 3, geschiedt tegelijkertijd met de beoordeling van de aanvraag in verband met de toelating tot de vergelijkende toets of telkens wanneer de aanvrager een wijziging krachtens het tweede lid voorlegt aan de minister.

 • 2 Indien een aanvrager tot de vergelijkende toets is toegelaten, legt hij iedere wijziging in de samenstelling van de rechtspersoon en iedere wijziging betreffende de rechtspositie en zeggenschap in de rechtspersoon, die de beslissing omtrent vergunningverlening zou kunnen beïnvloeden, voor aan de minister.

Artikel 5

[Vervallen per 11-02-2007]

 • 1 De vergunninghouder geeft van iedere wijziging in de samenstelling van de rechtspersoon en iedere wijziging betreffende de rechtspositie en zeggenschap in de rechtspersoon, onmiddellijk kennis aan de minister.

 • 2 De vergunning kan worden ingetrokken indien de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen binnen de vergunninghouder zodanig gewijzigd zijn dat de vergunninghouder op grond van de artikelen 2 of 3 niet in aanmerking zou zijn gekomen voor vergunningverlening.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina