Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, houdende bepalingen met betrekking tot het jaarlijks verschuldigd zijn van een bedrag door de houder van de vergunning voor het gebruik van frequentieruimte voor DVB-T

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr F. van der Ploeg;

Gelet op artikel 3.3a, eerste en derde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Verkeer en Waterstaat;

b. DVB-T:

Digital Video Broadcasting-Terrestrial, systeem van aardse digitale omroeptechnologie, gebaseerd op de standaard ETSI EN 300 744;

c. wet:

Telecommunicatiewet;

d. frequentieplan:

frequentieplan als bedoeld in artikel 3.1 van de wet;

e. vergunninghouder:

houder van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte gelegen binnen het bereik 470 - 862 MHz, die op grond van het frequentieplan bestemd is voor DVB-T ten behoeve van commercieel gebruik;

f. exploitatie van de vergunning:

elk economisch gebruik van de vergunning.

Artikel 2

 • 2 De hoogte van het bedrag, bedoeld in het eerste lid, is gelijk aan vijftien procent van de aan de exploitatie van de vergunning toe te rekenen netto-omzet in het desbetreffende boekjaar waarop een afdrachtvrij bedrag als bedoeld in bijlage I bij deze regeling in mindering is gebracht. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 3 De netto-omzet, bedoeld in het tweede lid, is gelijk aan de opbrengsten uit levering van goederen en diensten die valt toe te rekenen aan de exploitatie van de vergunning, onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen.

Artikel 3

 • 1 De vergunninghouder verstrekt de minister met ingang van het zesde jaar na het jaar waarin de vergunning is verleend jaarlijks voor 1 juli een financieel overzicht volgens het in bijlage II bij deze regeling opgenomen model.

 • 2 In het financieel overzicht legt de vergunninghouder in elk geval verantwoording af over de exploitatie van de vergunning in het voorafgaande boekjaar. Het financieel overzicht bevat de gegevens die van belang zijn voor het berekenen van de nettoomzet, bedoeld in artikel 2, tweede lid en derde lid.

 • 3 Het financieel overzicht dient te zijn voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid daarvan, ondertekend door een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan wie de vergunninghouder de opdracht tot onderzoek van de verantwoording heeft gegeven.

 • 4 De verklaring wordt opgesteld met inachtneming van het in bijlage III bij deze regeling opgenomen protocol en overeenkomstig het in die bijlage opgenomen model.

Artikel 4

 • 1 Met ingang van het achtste jaar na het jaar van vergunningverlening stelt de minister binnen twaalf weken na ontvangst van het financiële overzicht het verschuldigde bedrag vast. Indien toepassing is gegeven aan artikel 18.7 van de wet, wordt deze termijn opgeschort met ingang van de datum waarop de minister nadere inlichtingen vordert, tot de datum van ontvangst van die inlichtingen.

Artikel 7

Tot en met 31 december 2001 wordt in bijlage I het bedrag `€ 45.000.000,-' gelezen als `f 99.166950,-'.

Artikel 8

Na het vervallen van de vergunning zijn de bepalingen van deze regeling ten aanzien van het verstrekken van gegevens en het betalen van het verschuldigde bedrag nog gedurende een jaar van toepassing op de vergunninghouder.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Bijlage I

A

het afdrachtvrije bedrag bedraagt: € 45.000.000 * (1,15(t-B));

B

t is het jaartal van het kalenderjaar waarin op grond van artikel 2, eerste lid, de bijdrage is verschuldigd;

C

B is het jaartal van het kalenderjaar waarin de netto-omzet van de vergunninghouder, bedoeld in artikel 2, tweede lid en derde lid, voor het eerst ten minste 45 miljoen euro bedraagt en op grond van artikel 2, eerste lid, een bijdrage verschuldigd is;

D

het afdrachtvrije bedrag wordt met ingang van het jaar volgend op jaar B, jaarlijks geïndexeerd met het jaarlijks door het CBS vastgestelde consumentenprijsindexcijfer.

Bijlage II. model financieel overzicht

A

omzet behaald met de exploitatie van de vergunning

A.1

omzet van de vergunninghouder (onderscheiden naar prijs- en hoeveelheidscomponent):

(i)

omzet uit abonnementen

af: verstrekte kortingen

Ai

-/- K(Ai)

 

(ii)

omzet uit set-top boxes

af: verstrekte kortingen

Aii

-/- K(Aii)

 

(iii)

omzet uit betaal-tv

af: verstrekte kortingen

Aiii

-/- K(Aiii)

 

(iv)

omzet uit data-casting

af: verstrekte kortingen

Aiv

-/- K(Aiv)

 

(v)

overige omzet Av

af: verstrekte kortingen

Av

-/- K(Av)

+/+

 
 

netto-omzet van de vergunninghouder

SUM ((Ai..Av)-

(KAi..Av) =

A1

A.2

netto-omzet door anderen dan de vergunninghouder

(onderscheiden naar prijs- en hoeveelheidscomponent

en verleende kortingen)

 

A2

A

netto-omzet behaald met de exploitatie van de vergunning

= A1 + A2 A

 

A

B

overige informatie

   

B.1

betalingen aan in de rechtspersoon van de vergunning

houder deelnemende organisaties of personen of aan

hen gelieerde organisaties

B1

 

B.2

in het boekjaar aangegane samenwerkingsvormen

die het gebruik van de frequenties betreffen en de

financiële gevolgen ervan

B2

 

B.3

in het boekjaar verworven deelnemingen

B3

 

Bijlage III

1. Inleiding

 • 1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op het aan de Minister van Verkeer en Waterstaat (V&W) te verstrekken financieel overzicht over de exploitatie van de vergunning. Het financieel overzicht wordt gehanteerd bij het bepalen van de door de vergunninghouder behaalde omzet die valt toe te rekenen aan de exploitatie van de vergunning.

 • 1.2 In dit controleprotocol wordt uiteengezet welke algemene uitgangspunten en specifieke vereisten gelden bij de uitvoering van de accountantscontrole van het financieel overzicht inzake de en op welke wijze de uitkomsten van deze controle dienen te worden gerapporteerd.

 • 1.3 De volgende begrippen zijn van toepassing:

  a. minister:

  de Minister van Verkeer en Waterstaat;

  b. exploitatie van de vergunning:

  elk economisch gebruik van de vergunning door de vergunninghouder of door hem toegelaten anderen;

  c. financieel overzicht:

  het door de vergunninghouder aan de minister te verstrekken financieel overzicht inzake de exploitatie van de vergunning, opgesteld overeenkomstig het in bijlage II van deze regeling opgenomen model;

  d. derde-accountant:

  een accountant die bij het financieel overzicht als bedoeld onder c een accountantsverklaring verstrekt.

2. Algemene uitgangspunten voor de controle

 • 2.1 De controle van het financieel overzicht betreft enerzijds de getrouwe weergave van de exploitatie van de vergunning in het betreffende boekjaar, en anderzijds de rechtmatigheid; hierbij wordt van de derde-accountant verwacht dat hij de naleving van de relevante regelgeving toetst. Deze regelgeving bestaat uit de Telecommunicatiewet, deze regeling en het frequentieplan voor zover dat betrekking heeft op DVB-T.

 • 2.2 Ten aanzien van de uitvoering van de controle van het financieel overzicht geldt een tolerantie van 1% van de in het financieel overzicht opgenomen opbrengsten, met een maximum tolerantie van € 45.378,02.

3. Specifieke vereisten

Bij de uitvoering van de controle van het financieel overzicht dient - met inachtneming van de onder punt 2 genoemde uitgangspunten - door de derde-accountant te worden vastgesteld dat aan de volgende specifieke vereisten is voldaan:

 • 1. De in het financieel overzicht verantwoorde netto-omzet is bepaald op de wijze, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T.

 • 2. Het financieel overzicht geeft een juist en volledig beeld van de netto-omzet, bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, van de Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T.

 • 3. De interne en administratieve organisatie van de vergunninghouder is van een voldoende niveau om er redelijkerwijs vanuit te kunnen gaan dat de exploitatie van de vergunning juist wordt verantwoord.

 • 4. Het financieel overzicht waarin de netto-omzet is verantwoord is opgesteld overeenkomstig het model, zoals opgenomen in bijlage II in de Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T.

Accountantsverklaring

In het kader van de controle, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T hebben we het in artikel 3, tweede lid, van die regeling bedoelde financiële overzicht over het boekjaar...... gecontroleerd met inachtneming van het protocol, opgenomen in bijlage III bij bedoelde regeling.

Bij onze controle zijn wij nagegaan of het financiële overzicht voldoet aan de volgende eisen:

 • -

  dat het financieel overzicht de aan de exploitatie van de vergunning toe te rekenen netto-omzet als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, van de Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T betreft;

 • -

  dat die verantwoorde netto-omzet is bepaald op de wijze, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T;

 • -

  dat het financieel overzicht een juist en volledig beeld geeft van de netto-omzet als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, van de Regeling jaarlijkse bijdrage DVB-T.

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de einddeclaratie geen onjuistheden van materieel belang bevat. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Wij zijn van oordeel dat het in de bijlage opgenomen financiële overzicht voldoet aan de hierboven beschreven eisen.

Deze verklaring wordt afgegeven ten behoeve van de Minister van Verkeer en Waterstaat.

(plaatsnaam, datum) (naam derde-accountant en ondertekening)

Terug naar begin van de pagina