Wet tot het stellen van nadere regels in verband met introductie toeslagregeling [...] pensioenwetten alsmede actualiseren van die wetten

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wet van 16 juli 2001 tot het stellen van nadere regels in verband met de introductie van een toeslagregeling ter compensatie van het gemis aan overhevelingstoeslag per 1 januari 2001 ten aanzien van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 en enkele andere overzeese pensioenwetten alsmede het actualiseren van die wetten in verband met de inwerkingtreding van de Algemene nabestaandenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is in verband met de introductie van een toeslagregeling ter compensatie van het gemis aan overhevelingstoeslag per 1 januari 2001 ten aanzien van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 en enkele andere overzeese pensioenwetten nadere regels te stellen, alsmede die wetten te actualiseren in verband met de inwerkingtreding van de Algemene nabestaandenwet;

Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

  • 2 Voor de toepassing van de bij of krachtens de in het eerste lid bedoelde wetten of genoemde regeling wordt de toeslag krachtens dit artikel niet onder pensioen of uitkering begrepen.

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Wet van 25 mei 1962, houdende instelling van een Bijstandkorps van burgerlijke rijksambtenaren, dat bestemd is voor dienst in Nederlands-Nieuw-Guinea.]

Artikel 7

[Red: Wijzigt deze wet, de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps, de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 en de Garantiewet Surinaamse pensioenen. ]

Artikel 8

Als het voorstel van de Aanpassingswet Euro inwerking treedt op een datum liggende voor de datum waarop deze wet inwerking treedt, komen de onderdelen B en C van Artikel 2 te vervallen.

Artikel 9

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug:

  • a. tot en met 1 januari 2001 voor wat betreft Artikel 1, Artikel 2, Artikel 3, onderdelen A en B, punt 3 van onderdeel F, onderdeel N, punt 5 van onderdeel P, onderdeel Q, onderdeel T, Artikel 4, onderdeel A, Artikel 5, onderdeel C, punt 3 van onderdeel E, het artikel 19a genoemd in onderdeel G, punt 1b en punt 2 van onderdeel H, punt 2 van onderdeel I, onderdelen M en N, Artikel 6, onderdelen A en C;

  • b. tot en met 1 januari 1998 voor wat betreft Artikel 3, het artikel 27b genoemd in onderdeel S en Artikel 5, het artikel 19c genoemd in onderdeel G;

  • c. tot en met 1 juli 1996 voor wat betreft: Artikel 3, de onderdelen C tot en met E, de punten 1 en 2 van onderdeel F, onderdelen G tot en met M, onderdeel O, de punten 1 tot en met 4 van onderdeel P, onderdeel R en de artikelen 27a en 27c genoemd in onderdeel S, Artikel 4, onderdeel B, Artikel 5, de onderdelen A en B, onderdeel D, de punten 1 en 2 van onderdeel E, onderdeel F, de artikelen 19b en 19d genoemd in onderdeel G, punt 1a van onderdeel H, punt 1 van onderdeel I, onderdelen J tot en met L en Artikel 6, onderdeel B.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Tavarnelle, 16 juli 2001

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven drieëntwintigste augustus 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina