Instellingsbesluit Bestuursraad Koninklijke Marechaussee

[Regeling vervallen per 15-03-2009.]
Geldend van 16-07-2001 t/m 14-03-2009

Instellingsbesluit Bestuursraad Koninklijke Marechaussee

De Minister van Defensie;

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1. Bestuursraad

[Vervallen per 15-03-2009]

Er is een Bestuursraad Koninklijke Marechaussee, hierna te noemen de Bestuursraad.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

[Vervallen per 15-03-2009]

 • 1 De Bestuursraad is een interdepartementaal afstemmingsorgaan dat de minister van Defensie adviseert over het beheer (in relatie tot de uitvoering van de taken) van de Koninklijke Marechaussee.

 • 2 De advisering heeft in ieder geval betrekking op:

  • a. politieke, beleids- en wetgevingsontwikkelingen in relatie tot de Koninklijke Marechaussee;

  • b. de te stellen doelen en prioriteiten binnen het mandaat van de begroting van het beleidsterrein van de Koninklijke Marechaussee;

  • c. majeure reallocaties, begrotingsvoorbereiding en -uitvoering en taakstellingen;

  • d. de meerjarenbeleidsplannen, de marechausseebrief, het jaarplan Koninklijke Marechaussee en het jaarverslag;

  • e. de uitvoering van het jaarplan aan de hand van de Toprapportage.

 • 3 De Bestuursraad is bevoegd de besluiten van de Nationale Taakveldberaden voor de Koninklijke Marechaussee te toetsen, alsmede aanwijzingen te geven aangaande hun taakuitvoering.

 • 4 De Bestuursraad treedt op als nationaal taakveldberaad op het terrein van vredesoperaties, assistentieverlening, samenwerking en bijstand.

Artikel 3. Samenstelling

[Vervallen per 15-03-2009]

 • 1 De Bestuursraad kent een wisselend voorzitterschap. De secretarissen-generaal van het ministerie van Defensie en van Justitie treden hiertoe bij toerbeurt op als voorzitter en vice-voorzitter.

 • 2 De Bestuursraad is voorts samengesteld uit:

  • a. de directeur-generaal Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie;

  • b. een lid van het college van procureurs-generaal;

  • c. de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst;

  • d. de directeur Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • e. de chef Defensiestaf;

  • f. de bevelhebber der Koninklijke Marechaussee;

  • g. de directeur Juridische Zaken van het ministerie van Defensie;

  • h. de directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer van de Koninklijke Marechaussee.

 • 3 Het secretariaat berust bij de Koninklijke Marechaussee.

Artikel 4. Werkwijze

[Vervallen per 15-03-2009]

De Bestuursraad komt ten minste vier keer per jaar bijeen.

Artikel 5. Deelname derden

[Vervallen per 15-03-2009]

De voorzitter kan, op verzoek van een van de leden, derden uitnodigen aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Artikel 6. Intrekking

[Vervallen per 15-03-2009]

De ministeriële beschikking van de Minister van Defensie, Directie Juridische Zaken, nr. C 91/351 91024688 d.d. 3 januari 1992, wordt ingetrokken.

Artikel 6. Publicatie

[Vervallen per 15-03-2009]

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 15-03-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 15-03-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Bestuursraad Koninklijke Marechaussee.

's-Gravenhage, 16 juli 2001

De

Minister

van Defensie,

F.H.G. de Grave

Terug naar begin van de pagina