Instellingsbesluit Hoofddirectie Financieel Economische Zaken Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervallen per 22-01-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 02-08-2001 t/m 31-12-2005

Instellingsbesluit Hoofddirectie Financieel Economische Zaken Verkeer en Waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 22-01-2006]

De Hoofddirectie bestaat uit:

  • a. de afdeling Algemene Zaken;

  • b. de hoofdafdeling Algemeen en Economisch Beleid

  • c. de projectorganisatie Baten/Lastenstelsel;

  • d. de directie Begroting;

  • e. de directie Beleidstoetsing;

  • f. de directie Bedrijfsvoeringstoezicht;

  • g. de directie Bedrijfsvoeringssys-temen.

Artikel 3

[Vervallen per 22-01-2006]

Aan de Hoofddirectie worden de volgende kerntaken opgedragen:

• Verstrekken van algemene financieel-economische adviezen aan de Minister cq Staatssecretaris en de ambtelijke departementsleiding;

• Uitvoeren van de door de Comptabiliteitswet opgelegde taken zoals nader omschreven in het Besluit taak Centrale directie Financieel-economische zaken;

• Opstellen van de begroting, bewaken uitvoering en verantwoording;

• Toetsen van plannen en voorstellen van de dienstonderdelen die mogelijk financiële gevolgen hebben op rechtmatigheid en doelmatigheid;

• Invullen van de (financiële) organisatie en informatievoorziening als onderdeel van de bedrijfsvoering;

• Het houden van toezicht daarop waarin begrepen het houden van operational audits.

Artikel 4

[Vervallen per 22-01-2006]

Het Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 februari 1959, nr. IA-622 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 22-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2001.

Artikel 6

[Vervallen per 22-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Hoofddirectie Financieel Economische Zaken Verkeer en Waterstaat.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, diens plaatsvervanger en de diensthoofden.

Den Haag, 12 juli 2001

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina