Wijziging Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-09-2001 t/m 31-12-2005

Wijziging Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor de activiteiten in 2000 die voortkomen uit de definitieve administratieve afwikkeling van de Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring zorg op maat verpleging en verzorging 1997, de Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring zorg op maat verstandelijke gehandicaptenzorg 1997 en de Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring geestelijke gezondheidszorg 1997 worden ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten projectsubsidies verleend aan:

  • a. Stichting Per Saldo;

  • b. Stichting Naar Keuze;

  • c. KPMG Management Services.

 • 2 Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2000 voor:

  a.

  Stichting Per Saldo:

  f 818.458,-; b.

  Stichting Naar Keuze:

  f 64.486,-; c.

  KPMG Management Services:

  f 365.896,-.
 • 3 De subsidie wordt ambtshalve verleend.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Regeling nadere regels zorgaanspraken AWBZ.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2006]

De Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juni 2001, Z/VU-2184054, tot wijziging van de Regeling nadere regels zorgaanspraken AWBZ inzake de invoering van de vaccinatie tegen kinkhoest voor vierjarigen (Stcrt. 124) wordt ingetrokken.

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001, met uitzondering van artikel I, onderdeel FF, dat terugwerkt tot en met 1 juni 2001, artikel II dat terugwerkt tot en met 1 januari 2000 en artikel III dat terugwerkt tot en met 1 juli 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina