Regeling tegemoetkoming beheerkosten Biesheuvelgroepen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 15-07-2001 t/m 23-01-2004

Regeling tegemoetkoming beheerkosten Biesheuvelgroepen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

groep:

1o. Contingentgroep Delta-Zuid;

2o. Groep Nederlandse Vissersbond I;

3o. Groep Nederlandse Vissersbond II;

4o. Groep Nederlandse Vissersbond III;

5o. Groepscontingent Nieuwe Diep;

6o. Groep van de P.O. Oost;

7o. Groep van de P.O. Texel;

8o. Groep van de P.O. Wieringen;

9o. Groep Redersvereniging.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

De minister kan op aanvraag eenmalige subsidie verstrekken ter zake van de door de groep in het jaar 2000 verrichte beheertaken op grond van artikel 17 van de Regeling contingentering zeevis.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De aanvraag, bedoeld in artikel 2, wordt voor 1 oktober 2001 ingediend bij het Productschap Vis.

  • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een door de groep opgesteld verslag over de verrichte beheertaken in het jaar 2000.

  • 3 Het in het tweede lid genoemde verslag bevat in ieder geval:

    • a. een beschrijving waaruit blijkt hoe de huur- en verhuurtransacties zijn geadministreerd en geregistreerd in het jaar 2000;

    • b. een beschrijving van het toezicht op naleving van het visplan in het jaar 2000.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming beheerkosten Biesheuvelgroepen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 juli 2001

De

Staatssecretaris

vanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina