Vaststelling subsidieplafond en aanvulling beleidsvoornemen Matra

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 15-07-2001 t/m 31-12-2005

Vaststelling subsidieplafond en aanvulling beleidsvoornemen Matra

De Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10, 2.1.3 en 2.1.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Aanvragen voor het in het eerste lid bedoelde tijdvak kunnen worden ingediend vanaf het tijdstip van bekendmaking van dit besluit tot en met 31 augustus 2001.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

In aanvulling op het beleidsvoornemen van de Minister van Buitenlandse Zaken van 29 december 2000, DEU/UM-1793/2000, voor subsidiëring op grond van de subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt aan aanvragen voor Hongarije die vallen onder de thema's Milieu/NGO, Versterking Milieu-overheden en Arbeid en Sociaal beleid een lagere prioriteit toegekend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Aanvragen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Subsidiehandleiding Matra Projecten Programma, versie juli 2001.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze,
De

waarnemend Directeur-Generaal Regio- en Landenbeleid

,

R.J.P.M. van Dartel

Terug naar begin van de pagina