Wijziging Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 29-07-2001 t/m 30-12-2004

Ministeriële regeling houdende wijziging van de Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen in verband met de vaststelling van een nieuw deel Fondsen van het Handboek verantwoording cultuursubsidies

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op de artikelen 35, tweede lid, 36, tweede lid, en 48 van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 31-12-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen.]

Artikel II

[Vervallen per 31-12-2004]

Ten aanzien van activiteiten, waarvoor instellingssubsidies zijn verleend voor de jaren 1997 tot en met 2000, worden de jaarrekening, bedoeld in artikel 33, eerste lid, onderdeel c, van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen, en de rapportage, bedoeld in artikel 36, tweede lid, van dat besluit, ingediend met inachtneming van de regels die direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling golden.

Artikel III

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage bij deze regeling, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg

Terug naar begin van de pagina