Verordening ledenraad KBvG

[Regeling vervallen per 25-02-2017.]
Geldend van 15-07-2001 t/m 24-02-2017

Verordening ledenraad KBvG

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 94 juncto artikel 73, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet,

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 25-02-2017]

De verordening, bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet, wordt als volgt vastgesteld.

Artikel 1

 • 1. De ledenraad wijst per 1 oktober van elk jaar uit de leden van de ledenraad voor de periode van één jaar de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad aan. Deze kunnen zich bij de vervulling van hun taak doen bijstaan door medewerkers van het bureau van de KBvG en door de secretaris.

 • 2. De plaatsvervangend voorzitter treedt op in de plaats van de voorzitter, hetzij in overleg met de voorzitter, hetzij bij zijn afwezigheid.

 • 3. In geval van afwezigheid van zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter treedt een door de ledenraad aangewezen lid op als waarnemend voorzitter.

Artikel 2

 • 1. De ledenraad wijst per 1 oktober van elk jaar uit de leden van de ledenraad voor de periode van één jaar de secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de ledenraad aan. Deze kunnen zich bij de vervulling van hun taak doen bijstaan door medewerkers van het bureau van de KBvG.

 • 2. De plaatsvervangend secretaris treedt op in de plaats van de secretaris, hetzij bij in overleg met de secretaris, hetzij bij zijn afwezigheid.

Artikel 3

 • 1. Wanneer het bestuur van de KBvG de ledenraad wil oproepen om te vergaderen geeft hij hiervan kennis aan de voorzitter van de ledenraad.

 • 2. De ledenraad kan zonder oproep van het bestuur van de KBvG vergaderen wanneer ten minste zes leden van de raad schriftelijk aan het bestuur om een vergadering hebben verzocht, onder overlegging van de te behandelen onderwerpen, en het bestuur niet binnen vier weken na dit verzoek de ledenraad heeft opgeroepen.

Artikel 4

 • 1. De voorzitter stelt de plaats en tijd van de vergadering vast en deelt deze ten minste drie weken voor de vergadering schriftelijk mee aan de leden van de ledenraad en aan het bestuur van de KBvG.

 • 2. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

Artikel 5

 • 1. Bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld de dag, plaats en het aanvangsuur van de vergadering en de te behandelen onderwerpen die alsdan bekend zijn.

 • 2. Een voorstel van een lid van de ledenraad of van het bestuur van de KBvG moet, om op de agenda van de ledenraad te worden geplaatst, ten minste vijftien dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend.

 • 3. De voorzitter maakt de voorstellen uiterlijk tien dagen voor de vergadering bekend aan de leden van de ledenraad en, indien hij dit wenselijk oordeelt, aan het bestuur van de KBvG.

 • 4. Voorstellen die niet op de agenda van de vergadering zijn geplaatst kunnen alleen worden behandeld met goedkeuring van alle leden die de presentielijst hebben getekend. Deze voorstellen kunnen slechts aangenomen worden met ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 6

 • 1. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter of, ingeval van afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, de waarnemend voorzitter, leidt de vergadering.

 • 2. De ledenraad kan aan de voorzitter van het bestuur van de KBvG, indien deze de vergadering bijwoont, verzoeken het voorzitterschap van een bepaalde vergadering op zich te nemen. Een besluit hiertoe van de ledenraad wordt bij de aanvang van de vergadering met gewone meerderheid van stemmen genomen op voorstel van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter of een lid van de ledenraad. De ledenraad kan tijdens de vergadering besluiten het verzoek in te trekken.

Artikel 7

De aanwezigen bij de vergadering tekenen een presentielijst die is onderverdeeld in de rubrieken `leden van de ledenraad' en `niet-leden' met volledige naam en handtekening van de aanwezigen.

Artikel 8

 • 1. Wanneer de voorzitter bij de opening van de vergadering vaststelt, dat er blijkens de presentielijst minder dan 15 leden van de ledenraad aanwezig zijn, schorst hij de vergadering voor een uur.

 • 2. Indien na de schorsing minder dan 15 leden aanwezig is, verdaagt de voorzitter de vergadering twee weken.

 • 3. De secretaris zendt de leden onverwijld een mededeling van de verdaging, en van dag, plaats en aanvangsuur van de verdaagde vergadering.

 • 4. Een verdaagde ledenvergadering wordt gehouden, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 9

De volgorde der werkzaamheden op de vergadering is de volgende:

 • 1. Opening

 • 2. Mededelingen

 • 3. Ingekomen stukken

 • 4. Behandeling van de overige onderwerpen, die vermeld staan op de agenda

 • 5. Rondvraag

 • 6. Sluiting.

Artikel 10

 • 1. Elk lid van de ledenraad dat de presentielijst heeft getekend, heeft het recht om, binnen de door de voorzitter te bepalen vergaderorde voorstellen van orde in te dienen. Een voorstel van orde is een voorstel betreffende de loop van de vergadering.

 • 2. Een voorstel van orde wordt onmiddellijk behandeld, voor zover de door de voorzitter te bepalen vergaderorde dat toelaat.

Artikel 11

 • 1. Elk lid van de ledenraad dat de presentielijst heeft getekend, heeft het recht om binnen de door de voorzitter vastgestelde vergaderorde ter vergadering het woord te voeren.

 • 2. De voorzitter verleent het woord in de door hem te bepalen volgorde en kan daarbij de spreektijd bepalen.

Artikel 12

De voorzitter kan aanwezigen bij de vergadering die de orde verstoren van de vergadering uitsluiten.

Artikel 13

 • 1. Elk lid van de ledenraad heeft één stem.

 • 2. Elk lid van de ledenraad dat of zijn plaatsvervanger die de presentielijst heeft getekend, kan in de vergadering maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen voor afwezige leden, mits hij de schriftelijke volmachten voor de aanvang van de ledenvergadering heeft getoond aan de secretaris.

 • 3. Een volmacht wordt schriftelijk gegeven en vermeldt:

  • a. de naam van de volmachtgever en diens handtekening, en

  • b. de naam van de gevolmachtigde en diens handtekening.

Artikel 14

 • 1. Besluitvorming over amendementen vindt plaats voordat over het voorstel waarop ze zijn ingediend wordt besloten.

 • 2. De amendementen worden in de door de voorzitter vastgestelde volgorde ter stemming gebracht.

 • 3. De voorzitter kan beslissen dat wordt beraadslaagd over meerdere amendementen of bezwaren tegelijk.

Artikel 15

 • 1. Stemming over zaken geschiedt mondeling.

 • 2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk op gesloten en ongetekende briefjes.

 • 3. Stemming over personen die in een bepaald verband moeten gaan samenwerken, geschiedt op hun verzoek over de groep in zijn geheel.

 • 4. Van de voorgaande leden kan worden afgeweken, indien de meerderheid van de leden die de presentielijst hebben getekend dat wenselijk acht.

Artikel 16

 • 1. Besluiten worden genomen en verkiezingen geschieden bij meerderheid van stemmen, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

 • 2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Heeft dan weer niemand de meerderheid van stemmen verkregen, dan beslist het lot.

 • 3. Bij staken van stemmen over aangelegenheden, anders dan bedoeld in het tweede lid, is het voorstel verworpen.

 • 4. Blanco en niet geldig uitgebrachte stemmen worden bij de bepaling van de meerderheid afgetrokken van het getal der leden die aan de stemming hebben deelgenomen.

 • 5. In geval van twijfel over de inhoud of de geldigheid van een stembriefje beslist de voorzitter.

 • 6. De voorzitter maakt de uitslag der stemming terstond bekend.

Artikel 17

 • 1. De secretaris of zijn plaatsvervanger houdt de notulen. Bij afwezigheid van beiden wijst de voorzitter een der aanwezigen aan om de notulen te houden.

 • 2. De notulen bevatten in elk geval:

  • a. een kort verslag van de beraadslaging der behandelde agendapunten;

  • b. een letterlijke inhoud van de gedane voorstellen van orde;

  • c. een overzicht van het verloop van de stemmingen;

  • d. de inhoud van de door de ledenvergadering genomen besluiten.

 • 3. De secretaris zendt binnen twee 14 dagen na afloop van de vergadering een ontwerp voor de notulen aan de leden die de presentielijst hebben getekend, en stelt hen in de gelegenheid binnen 14 dagen de opmerkingen waartoe het ontwerp aanleiding geeft, schriftelijk kenbaar te maken.

 • 4. Binnen 14 dagen na afloop van deze termijn worden de notulen vastgesteld door een commissie, bestaande uit de voorzitter en twee leden van de ledenraad, bij de aanvang der vergadering uit haar midden te benoemen door de voorzitter.

 • 5. De vastgestelde notulen worden in hun geheel toegezonden aan de leden van de ledenraad en aan de leden van het bestuur van de KBvG.

Artikel 18

De besluiten van de ledenraad worden door de voorzitter zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de leden van de KBvG. De bekendmaking kan schriftelijk of elektronisch geschieden of door publicatie in een periodiek van de KBvG dat aan alle leden wordt toegezonden.

Artikel 19

 • 1. De ledenraad kan zich onder zijn verantwoordelijkheid ter voorbereiding of uitvoering van zijn taken en van door hem te nemen of genomen besluiten doen bijstaan door een of meer uit zijn leden samengestelde commissies, waaronder in ieder geval een vacaturecommissie en een financiële commissie.

 • 2. De ledenraad kan voor commissies als bedoeld in het eerste lid een reglement vaststellen.

Artikel 20

De Algemene Termijnenwet is van overeenkomstige toepassing op deze verordening.

Artikel 21

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Ledenraad KBvG.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 juli 2001

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N.A. Kalsbeek

Terug naar begin van de pagina