Regeling kennisgeving ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

Geldend van 12-06-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie houdende regels met betrekking tot de wijze van kennisgeving van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders die in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 3a, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet,

Besluit:

Artikel 1

De gerechtsdeurwaarder die opdracht ontvangt tot het verrichten van een ambtshandeling als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet, stelt daarvan in kennis:

 • a. via data-communicatie (e-mail: secretariaatdjoa<\@>minvenj.nl) dan wel op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.30 uur per telefoon (070-3706663) de Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van de Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;

 • b. in overige gevallen per telefoon (070-3706060) de meldkamer van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 2

 • 1 Bij de kennisgeving verschaft de gerechtsdeurwaarder in ieder geval:

  • a. zijn naam, adres, plaats van vestiging en telefoonnummer;

  • b. gegevens met betrekking tot de aard van de opgedragen ambtshandeling;

  • c. de naam, het adres en de hoedanigheid van degene tegen wie de ambtshandeling moet worden verricht, en

  • d. indien bekend, de dag en het tijdstip waarop hij voornemens is de ambtshandeling te verrichten.

 • 2 De gerechtsdeurwaarder die de kennisgeving doet, zendt de op de opgedragen ambtshandeling betrekking hebbende stukken via data-communicatie aan de Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van de Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden van het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, onder vermelding van ‘SPOED’. In overige gevallen zendt hij de stukken aan een na de melding aan hem bekend te maken adres.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kennisgeving ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 juli 2001

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N.A. Kalsbeek

Terug naar begin van de pagina