Instellingsbesluit Adviesraad programmaonderzoek ondernemerschap en MKB

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 10-03-2005 t/m 31-12-2005

Instellingsbesluit Adviesraad programmaonderzoek ondernemerschap en MKB

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de adviesraad:

de Adviesraad programmaonderzoek ondernemerschap en MKB;

b. de minister:

de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Er is een Adviesraad programmaonderzoek ondernemerschap en MKB.

 • 2 De adviesraad heeft tot taak het EIM en de Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB te adviseren over de activiteiten van het EIM in het kader van het programmaonderzoek ondernemerschap en MKB, in het bijzonder over de maatschappelijke relevantie van de activiteiten, over de toegevoegde waarde van de activiteiten ten opzichte van activiteiten van andere organisaties, en over de ontsluiting van de resultaten van het onderzoek.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De adviesraad bestaat uit ten hoogste vijftien leden, onder wie vier ambtelijke leden.

 • 2 De niet-ambtelijke leden, onder wie de voorzitter, worden door de minister benoemd. Zij kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 Drie ambtelijke leden worden door de minister aangewezen. De Minister van Financiën wijst één ambtelijk lid aan.

 • 4 De leden worden voor een termijn van ten hoogste vier jaar benoemd of aangewezen. Ze zijn te allen tijde opnieuw te benoemen of aan te wijzen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

De adviesraad heeft een secretariaat dat bestaat uit een of meer door het EIM aan te wijzen personen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De adviesraad kan voor de behandeling van bepaalde onderwerpen, al dan niet uit zijn midden, werkgroepen instellen.

 • 2 De adviesraad kan nadere regels stellen omtrent zijn werkwijze en de werkwijze van de in het eerste lid bedoelde werkgroepen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De adviesraad verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2 De adviesraad stelt jaarlijks voor 1 juli een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Op verzoek van de minister, maar ten minste elk vierde jaar, stelt de adviesraad tevens een evaluatieverslag op, waarin hij aandacht besteedt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn taakvervulling. Het jaarverslag en het evaluatieverslag worden aan de minister toegezonden en algemeen verkrijgbaar gesteld.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de adviesraad geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de adviesraad opgeslagen in het archief van dat ministerie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviesraad programmaonderzoek ondernemerschap en MKB.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 juli 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina