Instellingsbesluit Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 10-03-2005 t/m 31-12-2005

Instellingsbesluit Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de commissie:

de Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB;

b. de minister:

de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Er is een Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. te beoordelen of de activiteiten van het EIM in het kader van het programmaonderzoek ondernemerschap en MKB op doeltreffende en doelmatige wijze bijdragen aan de doelstelling van het programmaonderzoek ondernemerschap en MKB;

  • b. het EIM instructies te geven teneinde te bevorderen dat de activiteiten van het EIM in het kader van het programmaonderzoek ondernemerschap en MKB op doeltreffende en doelmatige wijze bijdragen aan de doelstelling van het programmaonderzoek ondernemerschap en MKB.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste drie andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd. Zij kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen. De commissie kan uit haar midden een of meer plaatsvervangend voorzitters aanwijzen.

 • 3 De voorzitter en de leden worden door de minister voor een termijn van ten hoogste vier jaar benoemd. Ze zijn te allen tijde opnieuw benoembaar.

 • 4 Als leden van de commissie worden benoemd:

  • a. prof. dr. P.H.A.M. Verhaegen, te Den Haag, tevens voorzitter;

  • b. prof. dr. J. Lambooy, te Voorthuizen;

  • c. dr. W.M. van den Goorbergh, te Rosmalen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

De commissie heeft een secretariaat dat bestaat uit een of meer door het EIM aan te wijzen personen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De commissie kan voor de behandeling van bepaalde onderwerpen, al dan niet uit haar midden, werkgroepen instellen.

 • 2 De commissie kan nadere regels stellen omtrent haar werkwijze en de werkwijze van de in het eerste lid bedoelde werkgroepen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2 De commissie stelt jaarlijks voor 1 juli een verslag op van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Op verzoek van de minister, maar ten minste elk vierde jaar, stelt de commissie tevens een evaluatieverslag op, waarin zij aandacht besteedt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van haar taakvervulling. Het jaarverslag en het evaluatieverslag worden aan de minister toegezonden en algemeen verkrijgbaar gesteld.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeslagen in het archief van dat ministerie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Programmacommissie programmaonderzoek ondernemerschap en MKB.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 juli 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina