Regeling mestafzetovereenkomsten Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 11-07-2001 t/m 31-12-2004

Regeling mestafzetovereenkomsten Meststoffenwet

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 58an, eerste lid, onderdeel e, van de Meststoffenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

De onderdelen van de mestafzetovereenkomst die betrekking hebben op de identiteit van de betrokken partijen, de in de overeenkomst genoemde bedrijven dan wel ondernemingen, de duur van de overeenkomst, de hoeveelheid af te nemen dierlijke meststoffen, uitgedrukt in kilogrammen stikstof, en de verplichting, bedoeld in artikel 58an, eerste lid, onderdeel d, onderscheidenlijk artikel 58ao, eerste lid, onderdeel c in samenhang met artikel 58an, eerste lid, onderdeel d, van de Meststoffenwet, zijn vastgelegd op het formulier, opgenomen in de bijlage bij deze regeling, dat overeenkomstig de op het formulier aangegeven wijze volledig en naar waarheid is ingevuld en door de betrokkenen is ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Ingeval een in de overeenkomst genoemd bedrijf wordt overgedragen en de verkrijger van het bedrijf de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen heeft aanvaard, dan worden de in artikel 1 genoemde onderdelen van de overeenkomst opnieuw vastgelegd op een door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vast te stellen formulier, dat overeenkomstig de op het formulier aangegeven wijze volledig en naar waarheid is ingevuld en door de betrokkenen is ondertekend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mestafzetovereenkomsten Meststoffenwet.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en bij het Bureau Heffingen.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina