Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het [...] en actualisering van de regels over de leraren-in-opleiding

Geldend van 25-07-2001 t/m heden

Wet van 5 juli 2001 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs ter bestendiging en actualisering van de regels over de leraren-in-opleiding (leraren-in-opleiding)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is, de regels voor leraren-in-opleiding die zijn opgenomen in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs te bestendigen, aan te scherpen en tevens aan te passen aan de voorschriften over duale opleidingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

dat het in verband daarmee noodzakelijk is met name de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel lV

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel Vl. Overgangsbepaling leraren-in-opleiding

Artikel 3, zesde en zevende lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 3, achtste en negende lid, van de Wet op de expertisecentra en de artikelen 33, negende tot en met elfde lid, en 126, achtste en negende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, zoals luidend op de dag voor inwerkingtreding van respectievelijk artikel I, artikel II en artikel III, blijven van toepassing ten aanzien van de in die artikelen bedoelde studenten op wie zonder inwerkingtreding van deze wet die artikelen ook na die dag nog van toepassing zouden zijn geweest.

Artikel Vll. Overgangsbepaling niet-duale opleidingen

  • 2 Op studenten waarvoor het eerste lid is toegepast voor 1 september 2003 blijven de in dat lid genoemde artikelen indien nodig ook na die datum van overeenkomstige toepassing.

Artikel Vlll. Inwerkingtreding

  • 1 Deze wet treedt met uitzondering van artikel IV in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Artikel IV treedt in werking met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel Ia van de Wet van 2 april 1998 (Stb. 216).

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 5 juli 2001

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de vierentwintigste juli 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina