Wijzigingsbesluit Besluit drukapparatuur houdende regels inzake de samenbouw van [...] samenstellen en druksystemen en enige andere besluiten

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2005.]
Geldend van 01-08-2005 t/m heden

Besluit van 5 juli 2001 tot wijziging van het Besluit drukapparatuur houdende regels inzake de samenbouw van druksystemen en de ingebruikneming van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen en tot wijziging van enige andere besluiten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 15 maart 2001, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/APM/01/12169, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 16 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de artikelen 1, eerste lid, aanhef, en onderdelen a en b, 2, 3, eerste en tweede lid, 6 en 12, derde lid, van de Wet op de gevaarlijke werktuigen, artikel 9, eerste lid, onder a, van de Mijnwet 1903, artikel 26, eerste lid, onder b, van de Mijnwet continentaal plat, artikel 8.40 van de Wet milieubeheer, en de artikelen 2, 3, 4, 6 en 21, aanhef en onderdeel c, van de Stoomwet;

De Raad van State gehoord (advies van 15 mei 2001, no. W12.01.0156/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 3 juli 2001, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/APM/01/43465, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel Vl

[Red: Wijzigt het Besluit LPG-tankstations milieubeheer, het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer en het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer.]

Artikel Vlll

[Red: Wijzigt het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven, het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer en het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer.]

Artikel Xl

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de zesde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de negentiende juli 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina