Mandaatbesluit Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekspersoneel

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-08-2001 t/m 31-12-2005

Mandaatbesluit Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekspersoneel

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 12 van de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekspersoneel en de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

minister:

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en voor wat betreft het landbouwonderwijs Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

regeling:

Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekspersoneel;

KPMG:

KPMG FlexSourcing B.V.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Het bestuur van KPMG wordt mandaat verleend om namens de minister de besluiten te nemen die de minister op grond van de regeling bevoegd is te nemen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Het bestuur van KPMG wordt mandaat verleend om namens de minister te beslissen op bezwaarschriften die gericht zijn tegen besluiten die op grond van de regeling zijn genomen, met dien verstande dat de functionaris die het besluit krachtens mandaat heeft genomen waartegen het bezwaar zich richt, wordt uitgesloten van dit mandaat.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Het bestuur van KPMG wordt ter uitvoering van de regeling mandaat verleend om namens de minister in rechte op te treden in beroep bij de rechter, hoger beroep en cassatie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Het bestuur van KPMG wordt toegestaan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat te verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2001.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekspersoneel.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina