Wijzigingsbesluit Besluit nadere regelen leden landinrichtingscommissie

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2006

Besluit van 3 juli 2001 tot wijziging van het besluit van 11 september 1985, houdende nadere regelen betreffende de wijze van benoeming, de zittingsduur, de schorsing en het ontslag van de leden van een landinrichtingscommissie alsmede de aan hen toe te kennen vergoedingen (Stb. 526) (vervallen leeftijdsgrens en wijziging vergoedingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 2000, nr. TRCJZ/2000/15070, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 28, derde en vierde lid, van de Landinrichtingswet;

De Raad van State gehoord (advies van 9 februari 2001, no. W11.01.0019/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 juni 2001, nr. TRCJZ/2001/2197, Directie Juridische Zaken;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit nadere regelen leden landinrichtingscommissie.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2007]

De voorzitter of plaatsvervangend voorzitter, die voor de inwerkingtreding van dit besluit een vaste vergoeding ontving, die vermeerderd met 22,1% hoger is, dan de vergoeding, zoals die uit het onderhavige besluit voortvloeit, behoudt de hogere vergoeding tot 10 jaar na de inwerkingtreding van dit besluit of een eerdere beëindiging van de functie van voorzitter of vice-voorzitter.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 juli 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G. H. Faber

Uitgegeven eenendertigste juli 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit nadere regelen leden landinrichtingscommissie.]

Bijlage II

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit nadere regelen leden landinrichtingscommissie.]

Bijlage III

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt het Besluit nadere regelen leden landinrichtingscommissie.]

Terug naar begin van de pagina