Besluit rechtspositie leden van centrale directies en van colleges van bestuur van hogescholen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 01-07-2001 t/m 31-12-2012

Besluit van 26 juni 2001, houdende regelen betreffende de rechtspositie van de leden van de centrale directies en de colleges van bestuur van de hogescholen (Besluit rechtspositie leden van centrale directies en van colleges van bestuur van hogescholen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 16 december 1999, nr. WJZ/1999/38729 (4758), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 4.5, tweede lid, en 10.10, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

De Raad van State gehoord (advies van 17 januari 2000, No. W05.99.0625 III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 20 juni 2001, nr. WJZ/2001/21952 (4758), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Rechtspositievoorschriften ten behoeve van de centrale directies en de colleges van bestuur

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder hogeschool:

Artikel 2. Rechtspositie algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Het bevoegd gezag stelt de rechtspositie vast van de leden van de centrale directie dan wel van de leden van het college van bestuur met inachtneming van artikel 3.

Artikel 3. Bezoldiging

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 3 Het salaris en de toelage worden door het bevoegd gezag vastgesteld en toegekend. Zij vormen tezamen de bezoldiging.

  • 5 Indien het bedrag van de aanspraak die betrokkene zou hebben gehad met toepassing van Hoofdstuk II van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, zoals dat luidde op 30 juni 2001, lager is dan het bedrag dat wordt verkregen door vermenigvuldiging van het aantal gewogen dienstjaren van betrokkene met de ingevolge het derde lid toegekende bezoldiging, wordt laatstbedoeld bedrag gehanteerd bij het bepalen van de hoogte van het desbetreffende gedeelte van de in het vierde lid bedoelde aanspraak.

  • 6 Voor de berekening van het aantal gewogen dienstjaren van de betrokkene, bedoeld in het vijfde lid, worden de dienstjaren tot en met het 40e levensjaar, de dienstjaren tussen het 40e en het 50e levensjaar en de dienstjaren vanaf het 50e levensjaar vermenigvuldigd met respectievelijk de factor 1, 1,5 en 2.

Hoofdstuk 2. Wijziging en intrekking van andere besluiten

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4. Wijziging van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel. ]

Artikel 5. Wijziging van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel.]

Artikel 6. Wijziging van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel 7. Intrekking van het Kaderbesluit rechtspositie HBO

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Het Kaderbesluit rechtspositie HBO wordt ingetrokken.

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Artikel 8. Overgangsbepaling leden van de centrale directie en van het college van bestuur

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

In afwijking van hoofdstuk 2 blijven ten aanzien van degene die voor 1 juli 2001 is benoemd of aangesteld tot lid van een centrale directie of van een college van bestuur de rechtspositievoorschriften, zoals die jegens hem golden op 30 juni 2001, van kracht, indien en voor zolang de betrokkene niet schriftelijk binnen een door het bevoegd gezag vast te stellen termijn van tenminste drie maanden vanaf 1 juli 2001 aan het bevoegd gezag heeft medegedeeld dat hij er mee instemt dat zijn rechtspositie krachtens artikel 2 wordt vastgesteld.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2001.

Artikel 10. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit rechtspositie leden van centrale directies en van colleges van bestuur van hogescholen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 juni 2001

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven