Uitvoeringsregeling BSE-NECST

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 01-07-2001 t/m 10-06-2005

Uitvoeringsregeling BSE-NECST

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 3, tweede lid, 5, eerste lid, en 6, eerste lid, van het Besluit subsidies energieprogramma's,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

 • 1 Als programma als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit subsidies energieprogramma's, wordt vastgesteld het programma opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

 • 2 Voor het in bijlage 1 opgenomen programma wordt een subsidieplafond vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in bijlage 1, onderdeel E.

 • 3 Het bedrag, bedoeld in het tweede lid, is beschikbaar voor aanvragen die zijn ontvangen in de in bijlage 1, onderdeel F, opgenomen periode.

 • 4 Het bedrag, bedoeld in het tweede lid, wordt verdeeld op de wijze, bepaald in artikel 9, eerste lid, van het Besluit subsidies energieprogramma's.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling BSE-NECST.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 juni 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Programma Nieuwe EnergieConversie-Systemen en -Technologieën (NECST)

[Vervallen per 11-06-2005]

A. Doel, afbakening

[Vervallen per 11-06-2005]

In het kader van het Besluit subsidies energieprogramma's wordt via diverse programma's subsidie verleend voor activiteiten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.

Het doel van het Programma Nieuwe EnergieConversie-Systemen en -Technologieën (hierna: het programma) is om zicht te geven op een totale energiebesparing van 10 PJ/j vanaf 2010. Het programma richt zich op het realiseren van energiebesparing door middel van technologische ontwikkeling van decentrale energieconversie-systemen en -technologieën.

In het kader van het programma is verstrekking van subsidie mogelijk voor projecten die zijn gericht op technologische ontwikkeling van decentrale energieconversie-technologieën en -systemen en de omzetting van energiedragers in warmte, koude of kracht. Projecten kunnen gericht zijn op efficiënte en flexibel inzetbare units die warmte en kracht leveren.

De technologieën en systemen moeten decentraal toegepast kunnen worden en voldoende marktpotentie hebben. Daarnaast moeten projecten leiden tot rendementsverbetering, kostprijsverlaging of brandstofflexibiliteit en moeten de projecten een innovatief karakter hebben. Tot slot is van belang dat de projecten in de huidige situatie realiseerbaar zijn, terwijl tegelijkertijd rekening moet worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen.

In het kader van het programma is verstrekking van subsidie mogelijk voor haalbaarheidsprojecten en onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (nadere omschrijving in artikel 1 van het Besluit subsidies energieprogramma's).

Toelichting

[Vervallen per 11-06-2005]

Het NECST-programma stimuleert en ondersteunt prille innovatieve ideeën en concepten op het gebied van energieconversie-systemen en -technologieën. In voorkomende gevallen worden er adviezen over techniek, organisatie en markt gegeven. Indien projecten aan de voorwaarden voldoen, wordt binnen het programma NECST subsidie verleend voor de verdere ontwikkeling van de ideeën en concepten. Met deze bijdragen kunnen haalbaarheidsstudies en onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten worden gerealiseerd. Novem kan adviseren voor een volgende fase van een project binnen andere regelingen subsidie aan te vragen voor de verdere uitwerking van een idee of concept.

Bij projecten die zijn gericht op technologische ontwikkeling van decentrale energieconversie-technologieën en -systemen en de omzetting van energiedragers in warmte, koude of kracht kan vooral gedacht worden aan projecten, gericht op hoogefficiënte mini- en micro-warmte/krachtkoppeling en innovatieve warmtepomptechnologie. Naar verwachting zullen energieopslagsystemen belangrijker worden. Aanpassingen aan energieconversie-systemen of -technologieën om hier goed mee om te kunnen gaan, passen eveneens goed binnen het programma. Het programma richt zich ook op efficiënte en flexibel units die warmte of kracht leveren.

Het gaat hierbij om systemen met een ordegrootte van 100 kW tot enige MW.

In de toekomst zullen energiedragers zoals H2 mogelijk toegepast gaan worden. Om deze goed te kunnen inzetten, zullen energieconversie-systemen en/of -technologieën aangepast moeten worden. Hier op betrekking hebbende projecten passen ook binnen het NECST programma.

Aan de doelstellingen van het programma kan met name worden bijgedragen door innovators, de energiesector, ontwikkelaars en fabrikanten van componenten, apparaten en systemen, universiteiten en andere kennisinstellingen, advies- en ingenieursbureaus en (potentiële) investeerders in en exploitanten van systemen voor energieproductie. Projecten kunnen alleen of in samenwerking uitgevoerd worden.

B. Beoordeling

[Vervallen per 11-06-2005]

Alle ingediende aanvragen worden getoetst aan het Besluit subsidies energieprogramma's en de onderdelen A en C van deze bijlage.

C. Afwijzingsgronden

[Vervallen per 11-06-2005]

Geen subsidie wordt verstrekt:

 • 1. voor projectkosten voor zover deze zijn gemaakt voor de indiening van de aanvraag;

 • 2. indien onvoldoende vertrouwen bestaat in de technische en economische haalbaarheid van het project;

 • 3. indien onvoldoende vertrouwen bestaat dat de betrokkenen de capaciteiten hebben het project naar behoren uit te voeren;

 • 4. indien onvoldoende vertrouwen bestaat in de potentiële energie- en milieuverdienste van het project;

 • 5. indien de potentiële bijdrage van het project aan de doelstelling van het programma onvoldoende is in relatie tot de projectkosten;

 • 6. indien het project niet leidt tot het toepassen van nieuwe technologieën of het geven van nieuwe toepassingen aan bestaande technologieën;

 • 7. indien de toepassingsmogelijkheden van het projectresultaat in de markt onvoldoende zijn;

 • 8. indien de subsidie-ontvanger een geheel of hoofdzakelijk door de Minister van Economische Zaken gefinancierde onderzoeksinstelling is, tenzij deze samen met een organisatie die niet geheel of hoofdzakelijk door de Minister van Economische Zaken gefinancierd wordt, een project uitvoert.

Toelichting

[Vervallen per 11-06-2005]

Ad 2 en 3. Bij de beoordeling van de haalbaarheid van een project kunnen worden betrokken de belemmeringen en mogelijkheden voortvloeiend uit regelgeving, normen of certificatie.

Daarnaast zal een projectuitvoerder moeten beschikken over de noodzakelijke financiële middelen en de benodigde organisatorische en technisch-wetenschappelijke kwaliteiten.

Ad 4. Bij de bepaling van de energie- en milieuverdienste wordt primair gekeken naar de potentiële energiebesparing en secundair naar de mate waarin het project bij kan dragen aan de verbetering van de huidige situatie op het gebied van emissies.

Ad 8. Voor geheel of hoofdzakelijk door de Minister van Economische Zaken gefinancierde onderzoeksinstelling, zoals bijvoorbeeld ECN en TNO, geldt dat zij alleen subsidie kunnen ontvangen via het NECST-programma 2001 indien ze samenwerken met een organisatie die niet geheel of hoofdzakelijk door de Minister van Economische Zaken gefinancierd wordt. Reden hiervoor is dat onderzoeksinstellingen zoals ECN en TNO voor onderzoek en ontwikkeling in principe direct via de basis- en doelfinanciering gefinancierd worden. Financiering vanuit het NECST-programma is niet gewenst tenzij er sprake is van een samenwerkingverband met een andere partij die niet direct door het Ministerie van Economische Zaken gefinancierd wordt.

D. Subsidiepercentages en maximumbedragen

[Vervallen per 11-06-2005]

1

[Vervallen per 11-06-2005]

De subsidie bedraagt ten hoogste voor een:

 • a. haalbaarheidsproject: f 100.000,00 per project;

 • b. onderzoeks- of ontwikkelingsproject: f 250.000,00 per project.

2

[Vervallen per 11-06-2005]

Onverminderd het onder 1 bepaalde bedraagt de subsidie ten hoogste het gevraagde bedrag.

E. Subsidieplafond

[Vervallen per 11-06-2005]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op in 2001 ingediende aanvragen voor het programma bedraagt f 2.950.000,00.

F. Aanvraagperiode

[Vervallen per 11-06-2005]

Aanvragen op grond van het programma moeten worden ontvangen in de periode vanaf de dag van inwerkingtreding van de Uitvoeringsregeling BSE-NECST tot en met 30 november 2001.

De aanvragen moeten worden ingediend bij:

Novem B.V.

Postbus 8242

3503 RE Utrecht

Nadere informatie is te verkrijgen bij:

Novem B.V.

Duurzame energievoorziening/Cluster 205

Postbus 8242

3503 RE Utrecht

Telefoon: 030-2393418, Fax: 030-2316491

Novem-website: www.novem.nl, e-mail: P.van.den.Berg@novem.nl

Terug naar begin van de pagina