Instelling Projectdirectie Uitvoering HSL-Zuid

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geldend van 02-08-2003 t/m 21-12-2009

Instelling Projectdirectie Uitvoering HSL-Zuid

Dit besluit is gebaseerd op het besluit van de Bestuursraad van 19/20 mei 1999 en op het Organiek Besluit Rijkswaterstaat, in samenhang met artikel 2, onder a, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat.

Artikel 1. Instelling

[Vervallen per 22-12-2009]

 • 1 Er is een Directie HSL-Zuid, in dit besluit te noemen: de Directie.

 • 2 De directie maakt deel uit van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat.

Artikel 2. Taak

[Vervallen per 22-12-2009]

De Directie heeft tot taak het opleveren van een gebruiksklare infrastructuur ten behoeve van de HSL-Zuid.

Artikel 3. Organisatie

[Vervallen per 22-12-2009]

 • 1 De directie bestaat uit:

  • a. de hoofdingenieur-directeur,

  • b. de directeur project- en inframanagement,

  • c. de directeur bedrijfsvoering,

  • d. de managers projectbureau,

  • e. de hoofdafdelingshoofden,

  • f. de contractmanagers,

  • g. de stafafdelingshoofden,

  • h. de hoofden bedrijfsvoering van de verschillende organisatieonderdelen, en

  • i. de plaatsvervangers van de onder a tot en met e en onder g genoemde functionarissen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-12-2009]

 • 1 Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in de Staatscourant.

 • 2 Het werkt terug tot 1 januari 2001.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De

directeur-generaal

van Rijkswaterstaat,

H. Prins

Terug naar begin van de pagina