Mandaatbesluit uitvoering deelterreinen militair pensioen

Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-06-2001 t/m heden

Mandaatbesluit uitvoering deelterreinen militair pensioen

De Staatssecretaris van Defensie,

Gelet op artikel 4, tweede en vierde lid, van de Kaderwet militaire pensioenen;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. fonds:

de Stichting Pensioenfonds ABP;

b. bestuur:

het bestuur van het fonds;

c. Staatssecretaris:

de Staatssecretaris van Defensie.

Artikel 2

  • 1 De Staatssecretaris verleent aan het bestuur mandaat ten aanzien van de uitvoering van de volgende regelingen:

  • 2 De Staatssecretaris verleent aan het bestuur de bevoegdheid namens hem in rechte op te treden in bezwaar- en beroepskwesties rond de in het eerste lid bedoelde regelingen.

Artikel 3

  • 1 Het bestuur legt een op grond van artikel 2 te nemen besluit voor aan de Staatssecretaris indien:

    • a. er gerede twijfels zijn over de juistheid van de toepassing in een individueel geval;

    • b. bijzondere beleidsmatige en/of financiële gevolgen van dat besluit een nadere afweging vergen.

  • 2 Het bestuur houdt bij de op grond van artikel 2 te nemen besluiten, zo nodig na voorafgaand overleg, rekening met eventuele nadere beleidsaanwijzingen van de Staatssecretaris.

  • 3 Het bestuur verstrekt desgevraagd de Staatssecretaris de voor verdere beleidsvorming noodzakelijke informatie rond de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde regelingen.

Artikel 5

De stukken die op grond van dit besluit worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

namens deze,

...... (functie ondertekenaar)

...... (handtekening en naam functionaris)

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Defensie,
voor deze
De

directeur-generaal personeel

,

W.J.M. Bunnik

Naar boven