Wet tijdelijke fiscale stimulering van de aankoop van schone personenauto's en bestelauto's

[Regeling vervallen per 01-01-2003.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2002

Wet van 21 juni 2001, houdende tijdelijke fiscale stimulering van de aankoop van schone personenauto's en bestelauto's

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op vermindering van de emissies door het wegverkeer de aankoop van personenauto's en van bestelauto's die reeds voldoen aan de emissiegrenswaarden voor het jaar 2005 te stimuleren door een tijdelijke vermindering van de motorrijtuigenbelasting;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2003]

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2003]

 • 1 Voor een personenauto en een bestelauto waarvan bij het verzoek tot registratie in het kentekenregister is aangetoond dat zij voldoen aan de in het tweede lid vermelde voorwaarden wordt een vermindering toegepast op de verschuldigde motorrijtuigenbelasting over het tijdvak dat aanvangt op de dag van dagtekening van de eerste tenaamstelling van het voor die personenauto of bestelauto opgegeven kenteken in het kentekenregister. Indien het bedrag van de verschuldigde motorrijtuigenbelasting over dat tijdvak lager is dan het bedrag van de vermindering, wordt het verschil uitbetaald aan degene op wiens naam het kenteken is gesteld. De vermindering maakt geen onderdeel uit van de verschuldigde motorrijtuigenbelasting.

 • 2 Een personenauto en een bestelauto met:

  • a. een motor met een elektrische ontsteking dienen te voldoen aan de emissiegrenswaarden voor de desbetreffende categorie motorrijtuigen vermeld in rij B van de tabel in punt 5.3.1.4 van Bijlage I bij de richtlijn en aan de emissiegrenswaarden bij koude start en bij lage omgevingstemperatuur vermeld in de tabel in punt 5.3.5.2 van die bijlage;

  • b. een motor met een compressieontsteking dienen te voldoen aan de grenswaarden voor de desbetreffende categorie motorrijtuigen vermeld in rij B van de tabel in punt 5.3.1.4 van die bijlage.

 • 3 Bij het verzoek tot registratie van een personenauto of een bestelauto in het kentekenregister dient, voorzover van toepassing:

  • a. aan de hand van de typegoedkeuring te worden aangetoond dat het desbetreffende type motorrijtuig voldoet aan de voor de desbetreffende categorie motorrijtuigen in rij B van de tabel in punt 5.3.1.4 van Bijlage I bij de richtlijn vermelde grenswaarden; en

  • b. aan de hand van het bewijs dat de proef van het type VI vermeld in bijlage VII bij de richtlijn is verricht te worden aangetoond dat het desbetreffende type motorrijtuig voldoet aan de grenswaarden bij koude start en bij lage omgevingstemperatuur vermeld in de tabel in punt 5.3.5.2 van Bijlage I bij de richtlijn.

 • 4 De in het eerste lid bedoelde vermindering bedraagt voor een personenauto en voor een bestelauto met een motor met een elektrische ontsteking, indien de dagtekening van de eerste tenaamstelling van het kentekenbewijs is gelegen

  In het jaar

  2001, vanaf het tijdstip van inwerkingtreding

  f 716 (€325)

   

  2002

  €275

   

  2003

  €200

   

  2004

  €125

   
 • 5 De in het eerste lid bedoelde vermindering bedraagt voor een personenauto met een motor met een compressieontsteking, indien de dagtekening van de eerste tenaamstelling van het kentekenbewijs is gelegen

  In het jaar

  2001, vanaf het tijdstip van inwerkingtreding

  f 1212 (€550)

   

  2002

  €450

   

  2003

  €300

   

  2004

  €150

   
 • 6 De in het eerste lid bedoelde vermindering bedraagt voor een bestelauto met een motor met een compressieontsteking, indien de dagtekening van de eerste tenaamstelling van het kentekenbewijs is gelegen

  In het jaar

  2001, vanaf het tijdstip van inwerkingtreding

  f 1377 (€625)

   

  2002

  €500

   

  2003

  €350

   

  2004

  €150

   
 • 7 Met betrekking tot gebruikte personenauto's en bestelauto's die na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet voor het eerst in gebruik zijn genomen waarvoor na dat tijdstip voor het eerst in Nederland een kenteken is opgegeven, wordt die in het vierde, vijfde onderscheidenlijk zesde lid genoemde vermindering in aanmerking genomen die van toepassing is in het jaar waarin dat kenteken voor het eerst te naam wordt gesteld.

 • 9 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van deze wet.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2003]

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 2 is niet van toepassing op personenauto's die worden aangedreven door een motor met compressieontsteking waarvoor voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet een kenteken is opgegeven dat nog niet is tenaamgesteld en waarvan de tenaamstelling plaats vindt binnen twee maanden na dat tijdstip.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2003]

 • 1 Deze wet kan worden aangehaald als: Wet tijdelijke fiscale stimulering van de aankoop van schone personenauto's en bestelauto's.

 • 2 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 juni 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven achtentwintigste juni 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina