Regeling stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor basis- en voortgezet onderwijs [...] instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 28-07-2001 t/m 31-12-2003

Regeling stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Handelend in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op:

 • artikel 4, eerste lid onderdeel a, van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit

1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en waar het de opleiding educatie en kennismanagement groene sector betreft de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

 • b. wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • c. hogescholen en universiteiten met lerarenopleidingen:

  • 1. ingevolge de wet bekostigde hogescholen die een opleiding tot leraar basisonderwijs verzorgen,

  • 2. ingevolge de wet bekostigde hogescholen en universiteiten die één of meer opleidingen tot leraar voortgezet onderwijs verzorgen,

  • 3. de ingevolge de wet bekostigde hogeschool die de opleiding educatie en kennismanagement groene sector verzorgt.

Artikel 2. Doel subsidieverstrekking

[Vervallen per 01-01-2004]

De minister verstrekt aan hogescholen en universiteiten met lerarenopleidingen jaarlijks een subsidie voor het toekennen van een vergoeding aan scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie die stagebegeleiding van de studenten van deze lerarenopleidingen verzorgen.

Artikel 3. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is voor de hogescholen en universiteiten, bedoeld in artikel 1, onderdelen c.1 en c.2, beschikbaar een bedrag van in totaal maximaal f. 11.470.000,- in begrotingsjaar 2001, en in totaal maximaal € 6.475.444,- in elk van de begrotingsjaren 2002 en 2003.

 • 2 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is voor de hogeschool, bedoeld in artikel 1, onderdeel c.3, beschikbaar een bedrag van maximaal € 77.143,- in elk van de begrotingsjaren 2001 tot en met 2003.

Artikel 4. Subsidiebedrag per subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Hogescholen met lerarenopleidingen ontvangen jaarlijks een bedrag van € 114,- vermenigvuldigd met de onderwijsvraag als bedoeld in de artikelen 3.3. tot en met 3.6 van het Bekostigingsbesluit WHW, van deze lerarenopleidingen.

 • 2 Universiteiten met lerarenopleidingen ontvangen jaarlijks € 454,- vermenigvuldigd met:

  • a. voor het jaar 2001: de som van het aantal ingeschreven studenten van de voltijds lerarenopleidingen en een derde van het aantal ingeschreven studenten van de deeltijds lerarenopleidingen per 1 december 1997, tenzij deze som op 1 december 2000 hoger uitkwam, in welk geval deze hogere uitkomst geldt, en

  • b. voor de jaren 2002 en 2003: het aantal afgesloten leerovereenkomsten in de periode 1 oktober van het tweede aan het bekostigingsjaar voorafgaande kalenderjaar tot oktober van het aan het bekostigingsjaar voorafgaande kalenderjaar, overeenkomstig artikel 2.15 van het Bekostigingsbesluit WHW.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden worden bij overschrijding van de in artikel 3, eerste respectievelijk tweede lid, genoemde maximaal voor de daar bedoelde instellingen beschikbare bedragen in een begrotingsjaar, de subsidiebedragen per instelling vermenigvuldigd met een factor zodanig dat de som van het totaal van de subsidies gelijk is aan het maximaal beschikbare subsidiebedrag voor dat begrotingsjaar.

Artikel 5. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 01-01-2004]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4.34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van deze regeling verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieontvangers en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

2. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 6. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2004]

De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die er op zijn gericht de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

3. Financiele verantwoording

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 7. Financiele verantwoording

[Vervallen per 01-01-2004]

De subsidieontvanger legt in het verslag genoemd in artikel 2.9 van de wet, verantwoording af over de inzet van de subsidie.

5. Overgangsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 9. Guldens in plaats van euro's

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 In het begrotingsjaar 2001 wordt in artikel 3, tweede lid, in plaats van '€ 77.143,-' gelezen: f.170.000,-.

 • 2 In het begrotingsjaar 2001 wordt in artikel 4, eerste lid, in plaats van '€ 114,-' gelezen: ƒ 250,- en in artikel 4, tweede lid, in plaats van '€ 454,-': f.1000,-.

Artikel 10. Begrotingsjaar 2001

[Vervallen per 01-01-2004]

In afwijking van artikel 4, eerste lid, geldt in het begrotingsjaar 2001 voor de opleidingen als bedoeld in artikel 1, onderdelen c.1 en c.2, als onderwijsvraag de som van de onderwijsvraag van de voltijds lerarenopleidingen en een derde van de onderwijsvraag van de deeltijds lerarenopleidingen.

6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 11. Verlenging regeling Stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs

[Vervallen per 01-01-2004]

De regeling Stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs, OCenW-Regelingen HBO/AS-96020670 d.d. 22 juli 1996, nr. 19, wordt verlengd tot 1 januari 2001.

Artikel 12. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 13. Inwerkingtreding en duur

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na plaatsing in Uitleg OCenW-Regelingen en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

 • 2 Deze regeling is van kracht tot 1 januari 2004.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina