ESF3-beleidskader 2001, als bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling ESF-3

Geldend van 12-01-2007 t/m heden

ESF3-beleidskader 2001, als bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling ESF-3

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 4 van de Subsidieregeling ESF3,

Besluit:

Artikel 1

In het tijdvak ingaande 25 juni 2001 tot en met 12 januari 2007 kunnen aanvragen van projectsubsidie worden ingediend, als bedoeld in artikel 5 van de Subsidieregeling ESF3.

Artikel 2

 • 1 In het kader van een project als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Subsidieregeling ESF-3 komen in ieder geval de navolgende activiteiten voor subsidie in aanmerking:

  • a. scholing;

  • b. sollicitatietraining;

  • c. beroepskeuzevoorlichting;

  • d. arbeidsbemiddeling;

  • e. stages;

  • f. sociale activering, voor zover deze een bijdrage kan leveren aan de toetreding tot de arbeidsmarkt;

  • g. schuldhulpverlening, niet zijnde het saneren van de schuld zelf;

  • h. kinderopvang, voor zover noodzakelijk ten behoeve van de reïntegratie tot uiterlijk het tijdstip waarop betrokkene een arbeidsverhouding is aangegaan en een eventuele proeftijd met betrekking tot deze arbeidsverhouding is geëindigd.

 • 2 In het kader van een project als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Subsidieregeling ESF-3 komen in ieder geval de navolgende activiteiten voor subsidie in aanmerking:

  • a. activiteiten gericht op vermindering van blootstelling aan arbeidsrisico’s;

  • b. activiteiten gericht op vermindering van verzuim en verminderen van de instroom in de WAO;

  • c. activiteiten gericht op versterking van de sociale infrastructuur door middel van combinatiefuncties en sluitende dagarrangementen voor kinderen, teneinde de combinatie van arbeid en zorg te vermakkelijken.

 • 3 In het kader van een project als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Subsidieregeling ESF-3 komen in ieder geval de navolgende activiteiten voor subsidie in aanmerking:

  • a. scholing tot op startkwalificatieniveau (assistentenopleiding of basisopleiding in de zin van artikel 7.2.2. van de Wet educatie en beroepsonderwijs), inclusief het testen van deelnemers, de ontwikkeling van testmethoden en scholingsprogramma’s, waar nog niet voorhanden, alsmede de training van personeelsfunctionarissen in het gebruik van die methoden, waarbij waar mogelijk wordt uitgegaan van de zogenaamde ‘EVC-methode’;

  • b. verdere scholing:

  • c. bedrijfstakoverstijgende scholing, gericht op mobiliteitsbevordering, waar organisaties uit twee of meer bedrijfstakken als bedoeld in bijlage 2 bij betrokken zijn;

  • d. cursussen Nederlandse taal;

  • e. activiteiten die een versterking van het personeelsbeleid binnen arbeidsorganisaties inhouden, zoals het ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van EVC-methoden, het opstellen van bedrijfsopleidingsplannen en van persoonlijke opleidings- of ontwikkelingsplannen, het adviseren met het oog op het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden van de loopbaan van de individuele werknemer, het opstellen van employability portfolio’s of EVC-portfolio’s;

  • f. outplacement voor met werkloosheid bedreigden.

 • 5 Ten aanzien van de activiteiten, bedoeld in het derde lid, onderdelen a tot en met c, hebben projecten, waarin deze activiteiten plaatsvinden, die gericht zijn op personen zonder een startkwalificatie voorrang op projecten gericht op personen met een startkwalificatie.

Artikel 2a

Artikel 2b

Artikel 3

In een bijzonder geval, waarin een subsidie-aanvraag bezwaarlijk door één van de in artikel 2, onder a of b, genoemde instellingen, organisaties of instanties kan worden gedaan, kan een rechtspersoon die niet in de genoemde artikelonderdelen is genoemd worden toegelaten als aanvrager. Een verzoek daartoe dient schriftelijk te worden gedaan, voorafgaande aan de indiening van een subsidie-aanvraag. Aan de toelating kunnen beperkingen worden verbonden ten aanzien van de aard van de projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, en de periode waarvoor de toelating geldt. Een subsidie-aanvraag zal slechts in behandeling worden genomen nadat op het verzoek tot toelating positief is beslist.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Bijlage 2. bij ESF-3 Beleidskader 2001

Organisatie

 • Stichting Opleidingsfonds Leerlingwezen Land- en Tuinbouw

 • Stichting Opleidingsfonds voor de Vleessector

 • Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie

 • Stichting Samenwerkende Sociale Fondsen Brood en Banket

 • Stichting Opleidingsfonds Vakopleiding Procesindustrie

 • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf

 • Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken Informatie en Communicatie Technologie

 • Stichting Vakopleiding Gezondheidstechnische Beroepen

 • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf

 • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf

 • Stichting Recycling, Afval en Milieudienstverlening (RAM)

 • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Energie- en Nutsbedrijven

 • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Elektrotechnische Bedrijfstak

 • Stichting Opleidingsfonds Groothandel

 • Stichting Opleidingsfonds Detailhandel

 • Stichting Fonds Bevordering Intreding in het Horecabedrijf

 • Stichting 602, voor het goederen- en personenvervoer over de weg

 • Stichting 631/634, voor laad-, los, en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

 • Stichting CAO Binnenscheepvaart

 • Stichting Sectorfonds Financiële Dienstverlening

 • Stichting Omscholing Assistent-Accountant

 • Stichting Fonds Architectenbureaus

 • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

 • Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten

 • Stichting Arbeidsmarkt en Scholingsfonds Defensie

 • Stichting Sectorbestuur Onderwijs Arbeidsmarkt

 • Stichting Audiovisueel Branche Centrum

 • Stichting PodiumKunstWerk

 • Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf

 • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Isolatiebedrijf

 • Stichting Vakraad voor de Contract-catering

 • Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

 • Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Rijk

 • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Call Centers

 • Stichting Arbeidsmarktbeleid Zorg en Welzijn

 • Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie

 • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van Mobiele Kranen

 • Stichting Scholing en Werkgelegenheid Meubel

 • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart

 • Stichting A&O Fonds Grafimediabranche

 • Stichting Kwaliteitsbevordering Kleinschalig Personen Vervoer

 • Stichting Opleidingen voor het Besloten Busvervoer

 • Stichting Werkgelegenheids- en scholingsprojecten Houthandel

 • Stichting TPG Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

 • Stichting Fonds Scholing en Ontwikkeling Woningcorporaties (FSOW)

 • Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid (SAS)

 • Stichting Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid

 • Stichting Sociaal Fonds Verblijfsrecreatie

 • Stichting Sociaal Fonds voor de Kennissector, Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds voor de Universiteiten, de Academische Ziekenhuizen en de Onderzoeksinstellingen

 • Stichting Opleidingsfonds en arbeidsmarktfonds voor de Scheepsbenodigdhedenhandelaren, zeilmakers en scheepstuigers

 • Stichting Werk en Inkomen Afbouw en Onderhoud

 • Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbedrijven

 • Stichting Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf

 • Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche

 • Stichting O&O fonds voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingbedrijven

 • Stichting Bedrijfsfonds Apotheken

 • Stichting Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming

 • Stichting beroepsonderwijs LIFT groep

 • Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro

 • Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche

 • Stichting WoonWerk

 • Stichting Sectorfonds Zorg

 • Stichting Sectorfonds Welzijn

 • Stichting Branchebureau Bloemendetailhandel

 • Stichting sectorfonds voor de ambulancezorg (SOVAM)

 • Stichting Opleiding en ontwikkeling voor de kartonnage- en flexibele verpakkingen- en behangselpapierindustrie (KABEFLEX)

 • Stichting KPN Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (KPN)

 • Stichting AGF Centrum voor kennis en ontwikkeling

 • Stichting Fonds Ontwikkeling en Uitvoering Opleidingen Betonvereniging

 • Stichting Sport, Werk en Opleiding (SWO)

 • Stichting Opleiding en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche (STOOV)

 • Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen

 • Stichting Scholing en Werving NS

 • Stichting Fonds voor Arbeidsmarktbeleid en Opleidingen Thuiszorg.

Terug naar begin van de pagina