Instellingsbesluit Monitorcomité ESF3

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 08-03-2002 t/m 24-09-2008

Instellingsbesluit Monitorcomité ESF3

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 25-09-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

de Beschikking:

de Beschikking van de Europese Commissie, kenmerk C(2000)1127, d.d. 8 augustus 2000, houdende goedkeuring van het voor Nederland geldende Enig Programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening uit hoofde van doelstelling 3;

de Verordening:

Verordening (EG) Nr.1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen (Pb. L 161);

de minister:

de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 3. Samenstelling

[Vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Het Comité bestaat uit de volgende leden:

  • a. twee leden, aangewezen door de minister, waaronder de voorzitter;

  • b. een lid, aangewezen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

  • c. een lid, aangewezen door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden;

  • d. een lid, aangewezen door de Vereniging der Nederlandse Gemeenten;

  • e. een lid, aangewezen door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie;

  • f. twee leden, aangewezen door de in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde organisaties van werkgevers;

  • g. twee leden, aangewezen door de in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde organisaties van werknemers.

 • 2 De leden van het Comité kunnen zich ter vergadering laten bijstaan door een of meer adviseurs.

 • 3 Een lid van het Comité kan zich bij ziekte of ontstentenis laten vervangen door een plaatsvervanger, die is aangewezen op overeenkomstige wijze als dat lid.

 • 4 Een vertegenwoordiger van de Europese Commissie heeft met raadgevende stem zitting in het Comité.

 • 5 Het secretariaat van het Comité berust bij het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 4. Vergaderingen

[Vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Het Comité komt tenminste tweemaal per jaar bijeen.

 • 2 Indien nodig kan het Comité gebruik maken van een schriftelijke vergaderprocedure.

Artikel 5. Besluitvorming

[Vervallen per 25-09-2008]

Het Comité besluit met meerderheid van ter vergadering aanwezige stemmen. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 6. Taken

[Vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Overeenkomstig artikel 35 van de Verordening:

  • a. beoordeelt het Comité de aan haar ter goedkeuring voorgelegde besluiten ter uitvoering van de Beschikking;

  • b. gaat het Comité regelmatig na of vooruitgang is geboekt met de verwezenlijking van de doelstellingen welke met de Beschikking worden nagestreefd;

  • c. onderzoekt en evalueert het Comité de met de uitvoering van de Beschikking bereikte resultaten;

  • d. beoordeelt het Comité de aan haar ter goedkeuring voorgelegde verslagen;

  • e. beoordeelt het Comité eventuele aan haar voorgelegde voorstellen tot wijziging van de Beschikking.

 • 2 De minister verschaft op verzoek aan het Comité de inlichtingen waarover deze beschikt, en die het Comité voor de vervulling van zijn taak nodig heeft.

Artikel 7. Adviesbevoegdheid

[Vervallen per 25-09-2008]

Indien het Comité van oordeel is dat aanpassing wenselijk is van enig besluit dat is vastgesteld ter uitvoering van de Beschikking, dan wel dat aanpassing wenselijk is van de wijze waarop een dergelijk besluit wordt uitgevoerd teneinde de aan de subsidiëring uit het Europees Sociaal Fonds ten grondslag liggende doelstellingen zo goed mogelijk te verwezenlijken, kan het terzake eigener beweging advies uitbrengen aan de minister.

Artikel 8. Nadere regeling werkzaamheden

[Vervallen per 25-09-2008]

Het Comité kan zijn werkzaamheden nader regelen, binnen het kader, gegeven door de Verordening, de Beschikking en de ter uitvoering daarvan genomen ministeriële besluiten.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina