Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar effectenbeurzen

[Regeling vervallen per 01-04-2008.]
Geldend van 01-03-2002 t/m 31-03-2008

Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar effectenbeurzen

De Minister van Financiën,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Stichting Toezicht Effectenverkeer van 12 juni 2001, kenmerk 14855-GO;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

de Minister:

de Minister van Financiën;

de Autoriteit-FM:

de Stichting Autoriteit Financiële Markten;

de Wte 1995:

de Wet toezicht effectenverkeer 1995.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2008]

Tenzij een fundamentele wijziging van de aandeelhoudersstructuur van Euronext N.V. aan de orde is, oefent de Autoriteit-FM in naam van de Minister de volgende bevoegdheden ten aanzien van houders van gekwalificeerde deelnemingen als bedoeld in artikel 26a, Wte 1995, in Euronext N.V. uit:

  • a. het ingevolge het tweede lid van artikel 26a verlenen van een verklaring van geen bezwaar;

  • b. het ingevolge het vierde lid van artikel 26a doen van een mededeling aan de betrokken houder van de effectenbeurs;

  • c. het ingevolge het vijfde lid van artikel 26a verbinden van beperkingen of voorschriften aan een verklaring van geen bezwaar;

  • d. het ingevolge het zesde lid van artikel 26a bepalen van een termijn waarbinnen de verrichte handeling ongedaan moet zijn gemaakt dan wel de beperkingen alsnog in acht moeten zijn genomen;

  • e. het ingevolge het zevende lid van artikel 26a vorderen van de vernietiging van een besluit;

  • f. het ingevolge het achtste lid van artikel 26a vaststellen van een termijn waarbinnen de in overtreding zijnde houder van de verklaring van geen bezwaar de niet nagekomen voorschriften alsnog moet vervullen;

  • g. het ingevolge het negende lid wijzigen of intrekken van een verklaring van geen bezwaar dan wel het daaraan stellen van nadere beperkingen of verbinden van nadere voorschriften.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2008]

De Autoriteit-FM houdt zich aan de algemene instructies zoals verwoord in de Beleidslijn verklaringen van geen bezwaar effectenbeurzen van de Minister van Financiën.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2008]

  • 1 De Autoriteit-FM bericht de Minister zo spoedig mogelijk van een aanvraag, alsmede van een beslissing op de aanvraag.

  • 2 De Autoriteit-FM stuurt aan de Minister van elk besluit omtrent een aanvraag van een verklaring van geen bezwaar een afschrift en verschaft de Minister elk jaar schriftelijk informatie over de wijze waarop zij namens de Minister haar gemandateerde bevoegdheden uitoefent.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2008]

Een document dat is opgesteld door de Autoriteit-FM en waarin is vastgelegd een besluit of handeling genomen respectievelijk verricht op grond van dit mandaatbesluit, vermeldt aan het slot:

`De Minister van Financiën,

namens deze,

de Stichting Autoriteit Financiële Markten'.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als `Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar effectenbeurzen'.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina