Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (ouderschapsverlof en meerlingen)

Geldend van 11-07-2001 t/m heden

Besluit van 15 juni 2001, houdende wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement en het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie inzake ouderschapsverlof en meerlingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 11 april 2001, nr. P/2001002458;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet alsmede artikel 12 van de Militaire ambtenarenwet 1931;

De Raad van State gehoord (advies van 17 mei 2001, nr. W07.01.01831 II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 11 juni 2001, nr. P/2001002920;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Artikel I en II zijn mede van toepassing op de militair en de ambtenaar die vóór het tijdstip van de inwerkingtreding van dit besluit verlof heeft genoten alsmede op de militair en de ambtenaar die op dat tijdstip verlof geniet, mits aan de in artikel 87a, eerste tot en met derde lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement respectievelijk artikel 47, eerste tot en met vierde lid, van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie gestelde voorwaarden voor de aanspraak op verlof is voldaan.

Artikel IV

Indien de militair of de burgerambtenaar met ingang van hetzelfde tijdstip tot meer dan één kind in familierechtelijke betrekking komt te staan of met het oog op adoptie met ingang van hetzelfde tijdstip de verzorging en opvoeding van meer dan één kind op zich heeft genomen, en een of meer van deze kinderen de leeftijd van 8 jaren hebben bereikt dan wel zullen bereiken op een tijdstip gelegen tussen 1 januari 2000 en de datum waarop twaalf maanden na de inwerkingtreding van dit besluit zijn verstreken, bestaat in afwijking van artikel 87a, derde lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement respectievelijk artikel 47, derde lid, van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, gedurende twaalf maanden na inwerkingtreding van dit besluit aanspraak op verlof ten aanzien van die kinderen.

Artikel V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 juni 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

H. A. L. van Hoof

Uitgegeven de tiende juli 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina