Beleidsregel opschorting betaling rijksbijdrage/vergoeding bij niet inzenden van bekostigingsgegevens

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 27-09-2003 t/m 30-12-2004

Beleidsregel opschorting betaling rijksbijdrage/vergoeding bij niet inzenden van bekostigingsgegevens

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • artikel 164 van de Wet op het primair onderwijs,

 • artikel 146 van de Wet op de expertisecentra,

 • artikel 104 van de Wet op het voortgezet onderwijs,

 • artikel 11.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en

 • artikel 15.1 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister:

  Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

 • b. school:

  school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

 • c. instelling:

  instelling als bedoeld in de artikelen 1.3.1, 12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 12.3.8 en 12.3.9 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, landelijke orgaan als bedoeld in artikel 1.5.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en instelling als bedoeld in artikel 1.3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • d. bevoegd gezag:

  bevoegd gezag van een school of instelling;

 • e. instellingsbestuur:

  bestuur van een instelling als bedoeld in artikel 1.3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 2. Opschorting vergoeding/rijksbijdrage

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister schort de maandelijkse uitbetaling van de vergoeding voor de school of instelling, onderscheidenlijk, de rijksbijdrage voor de instelling geheel op, indien het bevoegd gezag of het instellingsbestuur de volgende gegevens niet, niet tijdig of niet volledig inzendt:

  • de leerlingentelling als bedoeld in artikel 11 van het Bekostigingsbesluit WPO, artikel 10 van het Bekostigingsbesluit WEC,

  • de gegevens als bedoeld in artikel 31 van de Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging en de gegevens als bedoeld in artikel 103b, tweede lid en artikel 103c, tweede lid, van de W.VO.

  • de gegevens, bedoeld in artikel 15 van het Bekostigingsbesluit WPO, artikel 16 van het Bekostigingsbesluit WEC en artikel 35 van de Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging, ten behoeve van de vergoeding voor de materiele voorzieningen ten behoeve van de instandhouding,

  • de gegevens, bedoeld in artikel 30 van het Bekostigingsbesluit WPO, artikel 42 van het Bekostigingsbesluit WEC en artikel 49 van de Regeling formatie en bekostiging praktijkscholen met declaratiebekostiging, ten behoeve van de afrekening van de vergoeding voor uitgaven voor het personeel,

  • de gegevens, bedoeld in artikel 34 van het Bekostigingsbesluit WPO, artikel 47 van het Bekostigingsbesluit WEC, in verband met de terugstorting van niet bestede gelden voor nascholing,

  • de gegevens, bedoeld in artikel 54 van het Bekostigingsbesluit WEC, in verband met de vergoeding voor de salarisuitgaven voor de ambulante begeleiding,

  • de financiële jaarverslaggeving, bedoeld in artikel 56 van het Bekostigingsbesluit WEC, voor een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra,

  • de gegevens, bedoeld in het Besluit Informatievoorziening WVO, die van belang zijn voor de berekening van de bekostiging, en

  • de gewogen gemiddelde leeftijd, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O. en artikel 14 derde lid van het Bekostigingsbesluit WVO en de gegevens, bedoeld in artikel 14a tweede lid, vierde lid, vijfde lid, artikel 15b zesde en achtste lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O.,

  • de jaarrekening, bedoeld in artikel 18 van het Bekostigingsbesluit W.V.O.,

  • de gegevens, bedoeld in artikel 5.2.1 van het Uitvoeringsbesluit WEB, die van belang zijn voor de berekening van de bekostiging,

   de jaarrekening, bedoeld in artikel 2.5.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

  • de gegevens, bedoeld in artikel 3.3 van het Bekostigingsbesluit WHW,

  • de gegevens, bedoeld in de artikelen 2.4, 2.8, tweede lid, en 5.15, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit WHW, en

  • de jaarrekening bedoeld in artikel 2.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

 • 2 Voordat de minister beslist tot de gehele opschorting deelt hij het bevoegd gezag dan wel instellingsbestuur zijn voornemen om tot opschorting over te gaan, mede. In deze mededeling geeft hij het bevoegd gezag dan wel instellingsbestuur eenmalig een termijn van twee weken om daarbinnen alsnog de gegevens, bedoeld in het eerste lid, te verstrekken. Onze Minister geeft eerst toepassing aan het eerste lid nadat de in de vorige volzin bedoelde termijn is verstreken en het bevoegd gezag dan wel instellingsbestuur niet heeft voldaan aan de gegevensverstrekking of verstrekkingen.

 • 3 De minister kent, indien blijkt dat de reden voor de toepassing van het eerste lid is vervallen, de vergoeding of de rijksbijdrage, inclusief de opgeschorte vergoeding of rijksbijdrage, wederom toe in de maand daaropvolgend.

Artikel 3. Intrekking andere regeling

[Vervallen per 31-12-2004]

De Regeling toepassing sancties in verband met het niet inzenden van gegevens wordt ingetrokken.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

De regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling wordt geplaatst met dien verstande dat de regeling voor wat betreft de gegevens bedoeld in de artikelen 2.4, 2.8, tweede lid, 3.3 en 5.15, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit WHW voor het eerst van toepassing is met ingang van het studiejaar 2001-2002 en voor wat betreft de jaarrekening bedoeld in artikel 2.9 van de WHW voor het eerst van toepassing is op de jaarrekening over het jaar 2001.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregel opschorting betaling rijksbijdrage/vergoeding bij niet inzenden van bekostigingsgegevens.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen
namens deze,

ir. A.J. Degens

Hoofddirecteur centrale financiën instellingen

Terug naar begin van de pagina