Vaststelling periode voor overdracht premierechten voor ooien

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 17-06-2001 t/m 23-01-2004

Vaststelling periode voor overdracht premierechten voor ooien

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7, tweede lid, van Verordening (EEG) nr. 3567/92 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen houdende toepassingsbepalingen inzake het maximumaantal premies per producent, de nationale reserve en de overdracht van premierechten waarin is voorzien bij Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees (PbEG L 362);

Gelet op artikel 3.8 van de Regeling dierlijke EG-premies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

De periode voor het melden van overgedragen premierechten voor ooien, bedoeld in artikel 3.8 van de Regeling dierlijke EG-premies, voor het jaar 2001 is het tijdvak van 20 augustus 2001 tot en met 31 augustus 2001.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 juni 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina