Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-07-2012 t/m 24-05-2018

Besluit van 13 juni 2001 tot vaststelling van de vergoeding van de kosten als bedoeld in de artikelen 39 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 19 januari 2001, nr. 5075641/01/6;

Gelet op de artikelen 39, eerste en derde lid, en 40, derde lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens;

De Raad van State gehoord (advies van 27 maart 2001, Nr. W03.01.0049/I);

Gezien het nader rapport van de Minister van Justitie van 5 juni 2001, nr. 5101170/01/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder wet: de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

  • 1 De vergoeding voor de kosten van de mededeling, bedoeld in artikel 35 van de wet, bedraagt € 0,23 per pagina tot een maximumbedrag van € 5,– voor elke afzonderlijke mededeling.

  • 2 De verantwoordelijke mag voor de kosten van de mededeling die op een andere gegevensdrager dan papier wordt verstrekt een redelijke vergoeding in rekening brengen, met dien verstande dat deze ten hoogste € 5,– bedraagt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

In afwijking van artikel 2 mag de verantwoordelijke een redelijke vergoeding in rekening brengen, met dien verstande dat deze ten hoogste € 22,50 bedraagt in het geval dat:

  • a. de mededeling bestaat uit meer dan honderd pagina’s;

  • b. de mededeling bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking;

  • c. de mededeling bestaat uit afdrukken van één of meer röntgenfoto’s.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

De verantwoordelijke mag voor de kosten voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de wet een redelijke vergoeding in rekening brengen met dien verstande dat deze ten hoogste € 4.50 bedraagt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Tot 1 januari 2002 bedragen de tarieven in afwijking van:

  • a. artikel 2, eerste lid: f 0,50 respectievelijk f 10,00;

  • b. artikel 2, tweede lid: f 10,00;

  • c. artikel 3: f 50,00; en

  • d. artikel 4: f 10,00.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet bescherming persoonsgegevens in werking treedt.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 juni 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de derde juli 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven