Besluit verklaringen invoer jonge mannelijke mestrunderen 2001

[Regeling materieel uitgewerkt per 18-01-2009.]
[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 18-06-2006 t/m 31-07-2008

Besluit verklaringen invoer jonge mannelijke mestrunderen 2001

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op de artikelen 10 en 11 van de Verordening invoer jonge mannelijke mestrunderen 2001,

op 13 juni 2001 vastgesteld het navolgende ,

BESLUIT

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

De in artikel 10, eerste lid sub a, bedoelde verklaring, dient te geschieden door overlegging van een formulier dat wordt opgesteld overeenkomstig het in bijlage I opgenomen model.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

De in artikel 11, tweede lid, bedoelde slachtverklaring dient te geschieden door overlegging van een verklaring die wordt opgesteld overeenkomstig het in bijlage II opgenomen model.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit verklaringen invoer jonge mannelijke mestrunderen 2001”.

  • 2 Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van zijn afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage I. Bij het besluit invoer jonge mannelijke mestrunderen 2001 (PVV)

[Vervallen per 01-08-2008]

Verklaring

[Vervallen per 01-08-2008]

Ondergetekende ....................................

gevestigd te ....................................

  • I verklaart hierbij dat de onder de regeling invoer jonge mannelijke mestrunderen ingevoerde runderen bestemd zijn om in Nederland te worden gemest zoals bedoeld in artikel 32 van Verordening (EEG) nr 1254/99, gedurende een periode van tenminste 120 dagen te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de aangifte ten invoer.

  • II verbindt zich hierbij het productschap binnen een maand na de dag van aanvaarding van de aangifte ten invoer schriftelijk mede te delen op welk bedrijf of welke bedrijven de jonge mannelijke mestrunderen zullen worden gemest.

Datum Handtekening en firmastempel

Bijlage 2. Bij het besluit verklaringen invoer jonge mannelijke mestrunderen 2001

[Vervallen per 01-08-2008]

Model-slachtverklaring

[Vervallen per 01-08-2008]

Nummer officieel merk rund :

Ras :

Slachtdatum :

Aanbieder

[Vervallen per 01-08-2008]

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Importeur

[Vervallen per 01-08-2008]

Naam :

Adres :

Woonplaats :

Slachthuis

[Vervallen per 01-08-2008]

Erkenningsnummer :

Naam :

Adres :

Woonplaats :

.............................................................

(handtekening)

.............................................................

(bedrijfsstempel)

Dit formulier opsturen naar:

Productschap Vee en Vlees

Antwoordnummer 10227

2700 VB ZOETERMEER

(Geen postzegel nodig)

Terug naar begin van de pagina