Besluit verklaring en verantwoordingsstaat invoer bevroren rundvlees voor verwerking 2001

[Regeling materieel uitgewerkt per 18-01-2009.]
[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 26-12-2004 t/m 31-07-2008

Besluit verklaring en verantwoordingsstaat invoer bevroren rundvlees voor verwerking 2001

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op de artikelen 1, 3 en 11 van de Verordening invoer bevroren rundvlees voor verwerking 2001,

op 13 juni 2001 vastgesteld het navolgende,

BESLUIT

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

De in artikel 3, tweede lid van de Verordening invoer bevroren rundvlees voor verwerking 2001, bedoelde verklaring dient te geschieden door overlegging van een formulier dat wordt opgesteld overeenkomstig het in bijlage I opgenomen model.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

De in artikel 11 van de Verordening invoer bevroren rundvlees voor verwerking 2001 genoemde opgave dient te geschieden door indiening van een verantwoordingsstaat die is opgesteld overeenkomstig het in bijlagen II a, b of c opgenomen model.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit verklaring en verantwoordingsstaat invoer bevroren rundvlees voor verwerking 2001”.

 • 2 Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van zijn afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Voor het bestuur,

R.J. Tazelaar

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage I. Model verklaring REGELING A en B

[Vervallen per 01-08-2008]

VERKLARING

Ondergetekende: .............................................................................

Gevestigd te:....................................................................................

 • I. verklaart hierbij, dat hij1 voor het jaar waarop de onderhavige aanvraag betrekking heeft geen aanvragen met betrekking tot de invoer van bevroren rundvlees bestemd voor verwerking tot A-of B-producten heeft ingediend, noch zal indienen in andere lidstaten dan Nederland;

 • II. verklaart hierbij, dat zijn verwerkingsbedrijf tenminste éénmaal rundvlees bevattende verwerkte producten heeft geproduceerd in de periode vanaf 1 juli 2003 tot het moment van de aanvraag;

 • III. verklaart hierbij, dat hij krachtens artikel 8 van Richtlijn 77/99/EEG is erkend als verwerkend bedrijf;

 • IV. verklaart hierbij, dat hij in het BTW-register van Nederland is ingeschreven;

 • V. verbindt zich hierbij:

  • a. binnen 7 maanden volgende op de maand van invoer ten genoegen van het productschap aan te tonen, dat het bevroren rundvlees, waarvoor aan hem een invoercertificaat zal worden afgegeven in zijn eigen bedrijf te .............................. binnen 3 maanden na de dag van invoer met inachtneming van het bij of krachtens de toepasselijke EG Verordeningen en de Verordening invoer bevroren rundvlees 2001 bepaalde, is verwerkt tot A- of B-producten;

  • b. aan het productschap tenminste éénmaal per zes weken, te rekenen vanaf de datum van aanvang van de verwerking van de betrokken partij(en) rundvlees, opgave te verstrekken van de door hem bereide hoeveelheden vleesproducten, gespecificeerd per soort;

  • c. ervoor zorg te dragen dat een zodanige administratie wordt gevoerd dat de verwerking van het ingevoerde bevroren rundvlees als bedoeld onder a., de aflevering ervan en de voorraad van de daaruit bereide producten te allen tijde kan worden aangetoond;

  • d. te allen tijde de daartoe bevoegde functionaris(sen)van het productschap of de daartoe door het productschap gemachtigde functiunaris(sen) in de gelegenheid te stellen de juistheid van de door hem ingediende opgave te controleren en deze functionaris(sen) daarbij alle verlangde medewerking te verlenen in de ruimste zin.

Datum: ..........................................

Handtekening en firmastempel

 1. Waar in deze verklaring "hij", "hem" of "zijn" wordt gebruikt, dient in de voorkomende gevallen "zij" of "haar" te worden gelezen.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina