Vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai 2001

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 20-12-2001 t/m 22-12-2004

Vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai 2001

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het tijdvak 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 voor het verlenen van:

 • a. subsidies ten behoeve van verkeersmaatregelen tegen wegverkeerslawaai als bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 2.4, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en subsidies voortvloeiende uit beslissingen op bezwaar of rechterlijke uitspraken met betrekking tot verkeersmaatregelen tegen wegverkeerslawaai als bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 2.4, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer en in hoofdstuk 2, paragraaf 2.4, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer wordt vastgesteld op: f 5.430.000,-;

 • b. subsidies ten behoeve van afschermende maatregelen tegen wegverkeerslawaai als bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 2.4, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en subsidies voortvloeiende uit beslissingen op bezwaar of rechterlijke uitspraken met betrekking tot afschermende maatregelen tegen wegverkeerslawaai als bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 2.4, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer en in hoofdstuk 2, paragraaf 2.4, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer wordt vastgesteld op: f 30.150.000,-;

 • c. subsidies ten behoeve van afschermende en geluidreducerende maatregelen tegen spoorweglawaai als bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 3.4, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en subsidies voortvloeiende uit beslissingen op bezwaar of rechterlijke uitspraken met betrekking tot afschermende en geluidreducerende maatregelen tegen spoorweglawaai als bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 3.4, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer en in hoofdstuk 2, paragraaf 3.4, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer wordt vastgesteld op: f 9.905.000,-;

 • d. subsidies ten behoeve van geluidwerende maatregelen aan andere geluidsgevoelige gebouwen als bedoeld in hoofdstuk 2, paragrafen 2.3 en 3.3, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer wordt vastgesteld op: f 0,- (0,- EUR);

 • e. subsidies voor onttrekking aan de bestemming van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen als bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 2.5 en 3.5 van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer wordt vastgesteld op: f 0,- (0,- EUR).

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 In het tijdvak van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 komen voor subsidie als bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 2.4, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer in aanmerking:

  • a. projecten waarvoor de eerder verleende subsidie wordt verhoogd en die zijn geplaatst op een vóór 1 januari 2001 in de Staatscourant bekendgemaakte lijst als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

  • b. projecten waarvoor de eerder op grond van de Regeling Saneringsprogramma Verkeerslawaai verleende subsidie wordt verhoogd;

  • c. voor wat betreft afschermende maatregelen of geluidwerende maatregelen in plaats van of in aanvulling op afschermende maatregelen:

   • project Beemster, A7, Zuidoostbeemster,

   • project Wormerland, A7, Westerdwarsweg,

   • project Rotterdam, A20, Ommoord,

   • project Rheden, A12, Larenstein,

   • project Asten, A67, Ommel,

   • project Leiden, A44,

   • project Zederik, Ambachtstraat 2,

   • project Zwijndrecht, A16, aanvullende gevelmaatregelen;

  • d. voor wat betreft verkeersmaatregelen of geluidwerende maatregelen in plaats van of in aanvulling op verkeersmaatregelen: projecten die voor 15 augustus 2001 worden geplaatst op een lijst als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

   • project Haren, Fase I,

   • project Deurne, Rondweg Vlierden,

   • project Opsterland, Gorredijk Fase II,

   • project Amsterdam, A10-West,

   • project Noordenveld, Peize, aanvullende gevelmaatregelen,

   • project Steenbergen, Dinteloord,

   • project Etten-Leur, Centrumplan.

  • e. subsidie-aanvragen voor voorbereiding en begeleiding van en het toezicht op verkeersmaatregelen of afschermende maatregelen tegen wegverkeerslawaai, welke worden getroffen ter bescherming van een verzameling van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen waarvan tenminste een van deze een hogere geluidsbelasting vanwege een weg ondervindt dan 64 dB(A).

 • 2 De in het eerste lid, onder a tot en met c, bedoelde projecten komen het eerst voor subsidieverlening in aanmerking. Vervolgens komen de in het eerste lid, onder d en e, bedoelde subsidie-aanvragen in aanmerking, waarbij geldt dat het eerst in aanmerking komen:

  • a. in het geval het verkeersmaatregelen of geluidwerende maatregelen in plaats van of in aanvulling op verkeersmaatregelen betreft, projecten waarvan het quotiënt van het bedrag dat volgt uit toepassing van Bijlage A, onderdeel 1, bij de artikelen12a, tweede lid, 12k, eerste lid, 18 en 19, derde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en het aantal daarin betrokken woningen het grootste is;

  • b. in het geval het afschermende maatregelen of geluidwerende maatregelen in plaats van of in aanvulling op afschermende maatregelen betreft, projecten waarvan het quotiënt van de maximale schermkosten, bedoeld in Bijlage I, formulier WBb, bij de Uitvoeringsregeling Sanering Verkeerslawaai en de gemiddelde kosten van afschermende maatregelen, bedoeld in Bijlage IV, onderdeel A, bij de Uitvoeringsregeling Sanering Verkeerslawaai, het grootste is.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 In het tijdvak van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 komen voor subsidie als bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 3.4, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer in aanmerking:

  • a. projecten waarvoor de eerder verleende subsidie wordt verhoogd en die zijn geplaatst op een vóór 1 januari 2001 in de Staatscourant bekendgemaakte lijst als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer,

  • b. voor wat betreft afschermende maatregelen of geluidwerende maatregelen in plaats van of in aanvulling op afschermende of geluidreducerende maatregelen:

   • project Oldebroek, Wezep,

   • project Oldebroek, Hattemerbroek;

  • c. subsidie-aanvragen voor voorbereiding en begeleiding van en het toezicht op afschermende maatregelen tegen spoorweglawaai of geluidreducerende maatregelen aan de constructie van de spoorweg, welke worden getroffen ter bescherming van een verzameling van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen waarvan tenminste een van deze een hogere geluidsbelasting vanwege een spoorweg ondervindt dan 65 dB(A).

 • 2 De in het eerste lid, onder a en b, bedoelde projecten komen het eerst voor subsidieverlening in aanmerking. Vervolgens komen de in het eerste lid, onder c, bedoelde subsidie-aanvragen in aanmerking, waarbij geldt dat het eerst in aanmerking komen:

  • a. in het geval het geluidreducerende maatregelen betreft, projecten waarvan het quotiënt van het bedrag dat volgt uit toepassing van Bijlage A, onderdeel 2, bij de artikelen 12a, tweede lid, 12k, eerste lid, 18 en 19, derde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en het aantal daarin betrokken woningen het grootste is;

  • b. in het geval het afschermende maatregelen betreft, projecten waarvan het quotiënt van de maximale schermkosten, bedoeld in Bijlage I, formulier RBb, bij de Uitvoeringsregeling Sanering Verkeerslawaai en de gemiddelde kosten van afschermende maatregelen, bedoeld in Bijlage IV, onderdeel B, bij de Uitvoeringsregeling Sanering Verkeerslawaai, het grootste is.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan van het in de artikelen 2, tweede lid, onder a en b, en 3, tweede lid, onder a en b, bepaalde afwijken, indien het gevolg van die afwijking is dat projecten vanuit het oogpunt van doelmatigheid en kostenbeheersing gezamenlijk uitgevoerd worden met andere werken aan de weg, respectievelijk spoorweg.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

Aanvragen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder e, en aanvragen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, worden voor 1 juli 2001 ingediend bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en milieubeheer, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 juni 2001

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina