Instellingsbesluit Directoraat-Generaal Luchtvaart

[Regeling vervallen per 01-04-2005.]
Geldend van 01-07-2001 t/m 31-03-2005

Instellingsbesluit Directoraat-Generaal Luchtvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2005]

Het Directoraat-Generaal Luchtvaart is, voor zover een en ander aan de Minister van Verkeer en Waterstaat is opgedragen en volgens diens instructies, belast met de navolgende hoofdtaken en samenhangende activiteiten op het gebied van de luchtvaart;

 • a. de advisering van de politieke en ambtelijke leiding van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat inzake aangelegenheden betreffende de luchtvaart;

 • b. de voorbereiding en ontwikkeling van het algemene beleid inzake de luchtvaart en het luchtverkeer, met het oog op:

  • -

   het bevorderen van veiligheid van verkeer en vervoer in de luchtvaart met inbegrip van externe en interne veiligheid;

  • -

   het beschikbaar zijn van een op de vraag aangepast doeltreffend en doelmatig luchtvaartnetwerk met inbegrip van de daarbij behorende logistiek;

  • -

   het realiseren van markttoegang en marktwerking voor de luchtvaartsector en het versterken van de concurrentiekracht van deze sector;

  • -

   het bewerkstelligen en in stand houden van een duurzame ontwikkeling van de luchtvaart.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene rekenkamer, de secretaris-generaal en diens plaatsvervangers en de diensthoofden.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina