Regeling Verzamelen van runderen

[Regeling vervallen per 26-06-2005.]
Geldend van 01-11-2001 t/m 25-06-2005

Regeling Verzamelen van runderen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224) en op artikel 11 van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PbEG L 121);

Gelet op de artikelen 18, eerste en tweede lid, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 26-06-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000.]

Artikel II

[Vervallen per 26-06-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling handel levende dieren en levende producten.]

Artikel III

[Vervallen per 26-06-2005]

[Red: Wijzigt de Regeling aanvullende voorschriften besmettelijke dierziekten.]

Artikel IV

[Vervallen per 26-06-2005]

  • 1 Een erkenning die op grond van artikel 3.16 van de Regeling handel levende dieren en levende producten door de Minister is verleend, geldt als een door de Minister op grond van artikel 9b van de Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000 verleende erkenning.

  • 2 Een runderverzamelcentrum dat door de Minister is erkend op grond van artikel 3.16 van de Regeling handel levende dieren en levende producten voldoet met ingang van 1 november 2001 aan de eis, bedoeld in artikel 9c, onderdeel s.

  • 3 Van de afstandseis als bedoeld in artikel 9c, onderdeel b, van de Regeling betreffende het bijeenbrengen van dieren 2000 zijn vrijgesteld de runderverzamelcentra die op grond van artikel 3.16 van de Regeling handel levende en levende producten erkend zijn.

Artikel V

[Vervallen per 26-06-2005]

  • 1 Deze regeling wordt op 8 juni 2001 om 19.00 uur bekendgemaakt aan de media en treedt met uitzondering van artikel 9c, onderdelen e, q, r en s, onmiddellijk daarna in werking.

  • 2 Artikel 9c, onderdelen e, q, r en s, treedt in werking met ingang van 1 november 2001, met dien verstande dat indien een runderverzamelcentrum op 1 november 2001 niet voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 9c, onderdelen e, q, r en s, de door de Minister verleende erkenning van rechtswege komt te vervallen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina