Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Zorg

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geldend van 01-07-2001 t/m 30-06-2010

Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 6 juni 2001 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Zorg

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;

Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);

Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit verstaat onder zorg:

 • a. de instellingen welke bij artikel 1 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen als ziekenhuisvoorziening worden aangemerkt, alsmede de instellingen die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Ziekenhuizen, de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen, de CAO Gehandicaptenzorg, de CAO Geestelijke Gezondheidszorg, de CAO Thuiszorg en de CAO Academische Ziekenhuizen;

 • b. inrichtingen waarin aan tenminste vijf bejaarden duurzame huisvesting, gepaard met gehele of gedeeltelijke verzorging, wordt verschaft en/of geconcentreerde, beschermende woonvormen bestaande uit zelfstandige woningen bestemd voor ouderen die in bepaalde mate zorg behoeven.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Zorg.

 • 2 De bedrijfscommissie telt 12 leden en 12 plaatsvervangende leden.

 • 3 Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:

  • a. organisaties van ondernemers

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door Arcares, brancheorganisatie verpleging en verzorging;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door Geestelijke Gezondheidszorg Nederland;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg en Branchebelang Thuiszorg Nederland gezamenlijk;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Vereniging Academische Ziekenhuizen;

  • b. organisaties van werknemers

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door ABVAKABO FNV;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door CFO CNV-bond;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nieuwe Unie ’91;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Federatie van verenigingen van hogere functionarissen in de gezondheids- en de bejaardenzorg (FHZ);

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door ABVAKABO FNV en CFO CNV-bond gezamenlijk;

   • -

    1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Nieuwe Unie ’91 en de Federatie van verenigingen van hogere functionarissen in de gezondheids- en de bejaardenzorg (FHZ) gezamenlijk.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 Het besluit van 24 oktober 2000 tot instelling van een bedrijfscommissie voor het Ziekenhuiswezen (RE 13/2000) wordt ingetrokken.

 • 2 Het besluit van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Woon- Zorgvoorzieningen (RE 34/1999) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 6 juni 2001

H.H.F. Wijffels

voorzitter

J.W. Nelson

secretaris

Terug naar begin van de pagina