Instellingsbesluit commissie tijdelijke ouderenregeling sector Politie

[Regeling vervallen per 01-04-2010.]
Geldend van 21-07-2001 t/m 31-03-2010

Instellingsbesluit commissie tijdelijke ouderenregeling sector Politie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 13c, vierde lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. minister:

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

b. ministerie:

het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties;

c. commissie:

de commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2010]

Er is een commissie tijdelijke ouderenmaatregel sector politie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2010]

De commissie is als volgt samengesteld:

 • a. voorzitter, tevens lid: R.O. Meijer, hoofd van de afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid van de directie Politie van het ministerie;

 • b. leden:

  • -

   M.A. Beuving, korpschef Korps landelijke politiediensten;

  • -

   P. Gortzak, bondspenningmeester ABVAKABO FNV;

  • -

   J. Vogel, voorzitter Algemeen Christelijke Politiebond.

 • c. plaatsvervangende leden:

  • -

   M. Scholtz, plaatsvervangend hoofd van de afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid van de directie Politie van het ministerie;

  • -

   R.A.M. Tournier, vice-voorzitter van de Algemene Nederlandse Politievereniging.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2010]

 • 1 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 2 Het secretariaat is als zodanig uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2010]

De commissie stelt een reglement omtrent haar werkwijze vast en brengt dit ter kennis van de minister.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2010]

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2010]

 • 1 Het beheer van de archiefbescheiden van de commissie geschiedt door het secretariaat met inachtneming van de terzake geldende bepalingen van het beheersreglement van het ministerie.

 • 2 Bij opheffing van de commissie worden de archiefbescheiden overgedragen aan het centraal archief van het ministerie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2010]

Het bevoegd gezag vermeldt in of bij het besluit dat de commissie advies heeft uitgebracht.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 april 2010.

Artikel 10

[Vervallen per 01-04-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit commissie tijdelijke ouderenregeling sector Politie.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden bekendgemaakt.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina