Regeling EG-verklaring kapiteins, stuurlieden, werktuigkundigen en maritiem officieren

[Regeling vervallen per 21-12-2007.]
Geldend van 20-10-2007 t/m 20-12-2007

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende vaststelling van regels voor de behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van en de afgifte van een EG-verklaring voor bepaalde zeevaartberoepen en voor de toelating tot die beroepen

Artikel 1

[Vervallen per 21-12-2007]

Deze regeling is van toepassing op de behandeling van een aanvraag voor een EG-verklaring voor de volgende beroepen:

 • a. kapitein zeevisvaart;

 • b. stuurman zeevisvaart;

 • c. werktuigkundige zeevisvaart, en

 • d. stuurman-werktuigkundige zeevisvaart.

Artikel 2

[Vervallen per 21-12-2007]

De aanvraag, bedoeld in artikel 1, wordt ingediend bij de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 3

[Vervallen per 21-12-2007]

 • 1 De aanvraag, bedoeld in artikel 1, wordt afgewezen:

  • a. indien sprake is van uitoefening van het beroep in het land van herkomst op een wijze die of op een niveau dat wezenlijk anders is dan of niet bekend is in Nederland;

  • b. indien de aanvrager bij de aanvraag onjuiste inlichtingen over zijn persoonsgegevens, zijn opleiding of zijn bevoegdheden in het land van herkomst heeft verstrekt.

  • c. indien bij de aanvraag geen geldige documenten, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst, waaruit de bevoegdheid om het beroep in het land van herkomst uit te oefenen blijkt, worden overgelegd; of

  • d. indien de aanvrager zich niet legitimeert.

 • 2 In de in het eerste lid, onderdelen b, c en d, genoemde gevallen wordt de aanvraag eerst afgewezen, nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen en hij daaraan niet heeft voldaan.

 • 3 Onder land van herkomst wordt in deze regeling verstaan: een staat die behoort tot de Europese Economische Ruimte.

Artikel 4

[Vervallen per 21-12-2007]

De EG-verklaring voor de uitoefening van een van de beroepen, genoemd in artikel 1, onderdelen a tot en met d, wordt voorts afgewezen, indien niet aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a. de aanvrager is houder van een geldig bewijs van beroepsbekwaamheid, dat is afgegeven door of namens de bevoegde autoriteit van het land van herkomst en dat recht geeft om aan boord van zeeschepen, varende onder de vlag van het land van herkomst, dienst te doen; en

 • b. de aanvrager heeft aangetoond, dat hij

  • voor het beroep, waarvoor de EG-verklaring is aangevraagd, met goed gevolg een opleiding heeft voltooid die betrekking heeft op vakgebieden die niet wezenlijk verschillen van die welke worden bestreken door de in Nederland bij of krachtens wettelijk voorschrift vereiste opleiding voor het beroep;

  • de voor de uitoefening van het beroep in Nederland vereiste diensttijd heeft doorlopen; en

  • ook overigens voldoet aan de eisen, die bij of krachtens wettelijk voorschrift worden gesteld aan beoefenaren van het beroep.

Artikel 5

[Vervallen per 21-12-2007]

Voor het geval dat de aanvraag van een EG-verklaring betreft het beroep van kapitein zeevisvaart, legt de aanvrager een proeve van bekwaamheid af met betrekking tot de kennis van de voor de uitoefening van het beroep relevante onderdelen van de Nederlandse wetgeving. De aanvraag wordt afgewezen, indien de aanvrager niet voldoet aan de proeve van bekwaamheid.

Artikel 6

[Vervallen per 21-12-2007]

De EG-verklaring wordt ingetrokken, indien na afgifte is gebleken, dat de bij de aanvraag overgelegde documenten niet geldig, vals of vervalst waren.

Artikel 7

[Vervallen per 21-12-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling EG-verklaring kapiteins, stuurlieden, werktuigkundigen en maritiem officieren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina