Samenvoeging gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-07-2003.]
Geldend van 13-07-2001 t/m heden

Wet van 31 mei 2001 tot samenvoeging van de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht samen te voegen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Wijdemeren ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Wijdemeren ingedeeld bij de provincie Noord-Holland, waarbij de grens tussen de provincies Utrecht en Noord-Holland wordt gewijzigd, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Paragraaf 2. Overige bepalingen

Artikel 4

Voor de nieuwe gemeente Wijdemeren wordt de op te heffen gemeente Nederhorst den Berg aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5

Voor de op te heffen gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht wordt de nieuwe gemeente Wijdemeren aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Artikel 6

  • 2 Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Nederhorst den Berg belast.

  • 3 Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen moeten worden gehouden, dan vinden deze reguliere verkiezingen niet plaats in de bij deze wet ingestelde gemeente.

  • 4 De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente Wijdemeren eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling

Artikel 10

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 31 mei 2001

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven de twaalfde juli 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina