Regeling opleiding taalcoördinator

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 23-06-2001 t/m 22-01-2014

Regeling van 31 mei 2001, houdende een subsidieregeling voor instellingen die een opleiding taalcoördinator verzorgen voor leerkrachten in het primair onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit

1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 1. Doelomschrijving

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De staatssecretaris verstrekt voor de driejarige periode 1 augustus 2001 tot 1 augustus 2004 projectsubsidie voor het verzorgen van een post-hbo opleiding taalcoördinator bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs

 • 2 De subsidie wordt verleend op grond van de volgende overwegingen:

  • a. De opleiding taalcoördinator is van groot belang bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen in het taalonderwijs.

  • b. De taalcoördinator zal binnen de school kunnen optreden als initiator van processen en hij enthousiasmeert daarbij zijn collega's.

  • c. Hij kan daarmee een bijdrage leveren aan het taalbeleid van de school.

Artikel 2. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 23-01-2014]

Subsidie wordt slechts verleend aan de in de bijlage genoemde aanbieders van de opleiding taalcoördinator.

Artikel 3. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 23-01-2014]

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is voor de driejarige periode 1 augustus 2001 tot 1 augustus 2004 per studiejaar een bedrag beschikbaar van EUR 113.445,- (ƒ 250.000,-) per jaar.

Artikel 4. Subsidiebedrag per subsidieontvanger

[Vervallen per 23-01-2014]

De subsidie bedraagt onverminderd het bepaalde in artikel 7 ten hoogste een bedrag van EUR 567,- (ƒ 1.250,-) per deelnemer aan de opleiding taalcoördinator.

2. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 5. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 23-01-2014]

Subsidie wordt op aanvraag verleend onder vermelding van het aantal deelnemers aan de opleiding taalcoördinator voor het betreffende studiejaar. De aanvraag wordt vóór aanvang van de opleiding ingediend bij:

 • CFI/Produktgroep Toekennen, team TBD,

  Postbus 606,

  2700 ML Zoetermeer.

Artikel 6. Termijn indiening

[Vervallen per 23-01-2014]

De subsidieaanvraag wordt ingediend voor 1 augustus van het desbetreffende studiejaar, te beginnen op 1 augustus 2001. Aanvragen ingediend na deze datum worden slechts toegewezen indien en voor zover er na toewijzing van de tijdig ingediende aanvragen nog budget rest.

3. Subsidieverlening

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 7. Criteria verdeling bij subsidieverlening

[Vervallen per 23-01-2014]

Het aantal aangemelde deelnemers is bepalend voor de hoogte van het subsidiebedrag. De staatssecretaris verdeelt bij deelname van meer dan 200 deelnemers het beschikbaar gestelde bedrag naar rato van het aantal aangemelde deelnemers.

Artikel 8. Nadere voorwaarden

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Ieder studiejaar leveren de uitvoerende hogescholen vóór 1 oktober, te beginnen in 2002, een tussenrapportage over de deelname aan de opleidingen waarvoor subsidie is verstrekt. Hierbij dient in elk geval te worden aangegeven hoeveel deelnemers bij aanvang van de opleiding zijn ingeschreven en of zij op 1 oktober daaropvolgend nog aan de studie deelnemen. De eindrapportage wordt verwacht vóór 1 januari 2005.

 • 2 Indien de activiteit niet is gestart, aanzienlijk wordt vertraagd of voortijdig wordt beëindigd wordt hiervan mededeling gedaan aan:

  • de directie Primair Onderwijs,

   afdeling Kwaliteit en Bestuur,

   Postbus 25000,

   2700 LZ Zoetermeer.

 • 3 De subsidie wordt uitsluitend besteed aan de activiteiten waarvoor zij blijkens de subsidieverlening zijn bestemd.

Artikel 9. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 23-01-2014]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van artikel 3 verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

4. Verplichtingen subsidieontvanger

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 10. Informatieplicht

[Vervallen per 23-01-2014]

De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de staatssecretaris ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de staatssecretaris inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

5. Subsidievaststelling

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 11. Financieel verslag

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

 • 2 De minister kan de toegekende subsidie per studiejaar achteraf negatief bijstellen indien uit de rapportages als bedoeld in artikel 8, is gebleken dat het werkelijk aantal deelnemers lager is geweest dan het aantal op basis waarvan de subsidie is toegekend.

6. Betaling

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 12. Betaalbaarstelling

[Vervallen per 23-01-2014]

Het subsidiebedrag wordt binnen een maand na verlening van de subsidie betaalbaar gesteld aan de instelling die de opleiding taalcoördinator aanbiedt.

7. Slotbepalingen

[Vervallen per 23-01-2014]

Artikel 13. Citeerartikel

[Vervallen per 23-01-2014]

De regeling wordt aangehaald als: regeling opleiding taalcoördinator. De regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

De regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling wordt geplaatst.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Bijlage Opleidingen Coördinator Taal

[Vervallen per 23-01-2014]

● Hogeschool Brabant

Centrum voor Onderwijsontwikkeling

Dr. J.Ingenhouszplein 2

4814 EH Breda

Inlichtingen: dhr. H.J. Renders, 076-5236700, e-mail: renders.hj@hsbrabant.nl

● Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar

Jan Tooropstraat 136,

1061 AD Amsterdam

Inlichtingen bij dhr. H. Olde, tel. 020 - 6137079, e-mail: h.olde@hs-ipabo.edu

dhr. T. van der Steeg, coörd. Nascholing, email: t.van.der.steeg@hs-ipabo.edu

Uitvoeringslocatie locatie Amsterdam,

● Marnix Academie, P.C. Hogeschool

afd. Onderwijscentrum

Vogelsanglaan 1

3571 ZM Utrecht

Inlichtingen: de heer H. Drost

030- 2753434

● Hogeschool Domstad

Post HBO/Contractactiviteiten

Postbus 2511

3500 GM Utrecht

Inlichtingen: 030-2943072

● Hogeschool Utrecht

Theo Thijssen Academie

Postbus 14007

3508 SB Utrecht

Inlichtingen: de heer R. Gertsen

tel. 030-2547172

● Hogeschool Iselinge, Educatieve Faculteit

Bachlaan 11

Postbus 277

7000 AG Doetinchem

Inlichtingen bij de heer E Besselink

0314-374141

● Hogeschool Leiden

Twee uitvoeringslocaties:

● Pabo Leiden

Zernikedreef 11,

2333 CK Leiden

tel. 071 5188720

● Pabo Thomas More,

Stationssingel 80,

3033 HJ Rotterdam,

tel. 010-4657066.

Inlichtingen: C.W. van Wijk,

coördinator nascholing van de hogeschool Leiden.

● Ichthus Hogeschool

Postbus 23145

3001 KC Rotterdam

Inlichtingen: drs.P Dijkxhoorn,

Ichthus Academie Den Haag, telefoon 070 - 3120126.

Uitvoeringslocaties Rotterdam en Den Haag.

● Hogeschool Rotterdam en omstreken

Transferpunt Rotterdam & omstreken

Postbus 420

3000 AK Rotterdam

Inlichtingen: Agnes de Raaf of Irene van der Leer, 010-2414440

● Hogeschool Alkmaar

Postbus 403

1800 AK Alkmaar

Inlichtingen: Mevr. M. Kruithof,

Tel.: 072-5183581

● Katholieke PABO Zwolle

(In samenwerking met Chr.Hs Windesheim)

Ten Oeverstraat 68

8012 EW Zwolle

Inlichtingen: Mevr. I Pauw

telefoon 038-4217425 E-mail i.pauw@kpz.nl

● Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Faculteit Educatie, afdeling NDO

Postbus 30011

6503 HN Nijmegen

Inlichtingen: Bureau NDO, Mevr. M. Mark, tel. 024-3459739 Fax. 024-3459899

E-mail: ndo.po@fe.han.nl

Uitvoeringslocatie: Pabo Groenewoud, Nijmegen

● Pabo Hogeschool Haarlem

afdeling nascholing

Santpoorterplein 28 2021BN Haarlem

Informatie: Dhr. T. van Rijn 023-5412123

a.v.rijn@hshaarlem.nl

● Fontys Hogescholen , Pabo Eindhoven

Bezoekadres: de Lismortel 25 Eindhoven

Postadres Postbus 347

5600 AH Eindhoven

Inlichtingen secretariaat Post HBO 08778-78011

bij voldoende belangstelling ook op Fontys Hogescholen lokaties Tilburg, Den

Bosch en Limburg

● GIDS (Gereformeerde Hogeschool/ GPC)

Grasdorpstraat 2

Postbus 10030

8000 GA ZWOLLE

038-4225831, mevr. A. van der Kolk

● Hogeschool Edith Stein / OCT

bezoekadres: M.A. de Ruyterstraat 3

Postbus 568

7550 AN Hengelo

Inlichtingen: tel. 074-2559124, de heer F.M.M. Konings

● Hogeschool Zeeland

Postbus 364

4380 AJ Vlissingen

Inlichtingen: algemeen tel.nr. 0118-489151 of H.J. Drayer, tel 0118-489159

● Hogeschool Drenthe

Sector Onderwijs

Zeemanstraat 1

9406 BZ Assen

Inlichtingen: Dhr. J.Nicolaï, 0592-853300

Email: j.nicolai@hsdrenthe.nl

● Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

In samenwerking met Hanzehogeschool Groningen

Educatief Centrum Noord Oost (ECNO)

Ubbo Emmiussingel 1A, Groningen.

Inlichtingen: dhr. A. Walsweer, Telefoon: 050 312 00 22.

Email: a.walsweer@ecno.nl

uitvoering in Leeuwarden en/of Groningen

● Christelijke Hogeschool Noord Nederland

Postbus 1298

8900 CG Leeuwarden

Inlichtingen: Bureau Nascholing en Dienstverlening

Mevr. R.Schaap-Paauw, 058-2330440, e-mail rschaap@chn

Uitvoeringslokatie is Leeuwarden, bij voldoende aanmeldingen ook in Groningen en

/of Emmen

● Christelijke Hogeschool Windesheim

In samenwerking met Katholieke Pabo Zwolle

Centrum voor onderwijsontwikkeling

Postbus 10090

8000 GB Zwolle

Inlichtingen: Dhr. B Keuper; tel. 038-4699463

e-mail: Lt.Keuper@windesheim.nl.

● Hogeschool Domstad

Koningsbergerstraat 9

3531 AJ Utrecht

Inlichtingen: J.J. van Dijk; tel. 030-2943072

Terug naar begin van de pagina