Meet- en rekenvoorschrift industrielawaai

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 23-06-2001 t/m 30-06-2012

Meet- en rekenvoorschrift industrielawaai

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 73 van de Wet geluidhinder;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

geluidsbron:

geluidafstralend toestel, apparaat, gebouw of activiteit, dan wel een combinatie hiervan, binnen een inrichting of industrieterrein;

immissiepunt:

plaats waarop het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt bepaald;

immissierelevante bronsterkte:

geluidvermogensniveau van een denkbeeldige bron, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluiddrukniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidsbron;

representatieve bedrijfssituatie:

toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in het te beschouwen gedeelte van het etmaal;

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau:

equivalente geluidsniveau als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

§ 2. Bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege een industrieterrein

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Bij de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op een immissiepunt buiten een woning, gebouw of ander object ten behoeve van de vaststelling van de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein of een gedeelte daarvan wordt rekening gehouden met:

  • a. de over de betreffende periode energetisch gemiddelde immissierelevante bronsterkte bij een representatieve bedrijfssituatie;

  • b. de verzwakking van het geluid ten gevolge van geometrische uitbreiding van het geluidsveld;

  • c. meteorologische invloeden;

  • d. de verzwakking van het geluid door absorptie van de geluidsenergie in de atmosfeer;

  • e. de invloed van de bodem op de geluidsoverdracht;

  • f. reflectie van het geluid;

  • g. afscherming van het geluid;

  • h. de invloed van de vegetatie op de geluidsoverdracht;

  • i. de invloed van bebouwing in de overdrachtsweg.

 • 2 Bij de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op een immissiepunt buiten een woning of ander geluidsgevoelig gebouw ten behoeve van de vaststelling van de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein of een gedeelte daarvan wordt slechts rekening gehouden met het op het immissiepunt invallend geluid.

 • 3 Indien de vaststelling van de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein plaats vindt ten behoeve van de vaststelling of wijziging van een geluidszone rond dat terrein, bevindt het immissiepunt zich op een hoogte van vijf meter boven het maaiveld.

 • 4 Indien de vaststelling van de geluidsbelasting vanwege een industrieterrein plaats vindt ten behoeve van de vaststelling van de geluidsbelasting van de gevel van woningen, gebouwen of andere objecten, bevindt het immissiepunt zich op het punt van de gevel, waar de hoogste geluidsbelasting optreedt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2012]

Bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege een industrieterrein of een gedeelte daarvan vindt plaats volgens een van de methoden van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (ISBN 90 422 02327), onder de in genoemde handleiding bepaalde voorwaarden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 1 Van de in artikel 3 bedoelde methoden kan, na overleg met betrokkenen, geheel of gedeeltelijk worden afgeweken, indien:

  • a. aannemelijk wordt gemaakt dat die werkwijze:

   • 1e. e. een belangrijke tijdsbesparing of kostenbesparing oplevert en in de betreffende situatie nagenoeg even nauwkeurig is als een van de methoden van de in artikel 3 bedoelde handleiding, of

   • 2e. e. in de betreffende situatie belangrijk nauwkeuriger is dan een van de methoden van de in artikel 3 bedoelde handleiding, of

   • 3e. e. voldoende nauwkeurig is en geen van de methoden van de in artikel 3 bedoelde handleiding in de betreffende situatie leidt tot een voldoende representatief langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en

  • b. de alternatieve methode zodanig is gedocumenteerd dat herhalingsmetingen of herhalingsberekeningen kunnen worden uitgevoerd en de resultaten daarvan kunnen worden gereproduceerd.

 • 2 Voor akoestisch onderzoek als bedoeld in de artikelen 43, 62 en 71 van de Wet geluidhinder worden onder betrokkenen, als bedoeld in het eerste lid, in ieder geval begrepen:

  • a. indien burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn: gedeputeerde staten, de Kamer van Koophandel of het bedrijfschap en indien sprake is van een gemeentegrens overschrijdende geluidszone het gemeentebestuur van betreffende gemeente;

  • b. indien gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn: het gemeentebestuur, de Kamer van Koophandel of het bedrijfschap en indien sprake is van een grens overschrijdende geluidszone het gemeentebestuur van betreffende gemeente.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2012]

De resultaten van het akoestisch onderzoek, ter bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, bedoeld in artikel 2, worden vastgelegd in een akoestisch rapport, waarin inzichtelijk is gemaakt, welke meet- of rekenmethode is toegepast, welke invoergegevens zijn gebruikt en op welke wijze de resultaten zijn verkregen.

§ 3. Overgangsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2012]

 • 2 Voor een akoestisch onderzoek als bedoeld in artikel 62 of 71van de Wet geluidhinder wordt een van de in de artikelen 3 of 4 bedoelde methoden toegepast vanaf het tijdstip dat het bevoegd gezag zulks, na overleg met betrokkenen heeft besloten.

 • 3 Onder betrokkenen als bedoeld in het tweede lid, worden in ieder geval begrepen:

  • a. indien burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn: gedeputeerde staten, de Kamer van Koophandel of het bedrijfschap en indien sprake is van een gemeentegrens overschrijdende geluidszone het gemeentebestuur van de betreffende gemeente;

  • b. indien gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn: het gemeentebestuur, de Kamer van Koophandel of het bedrijfschap en indien sprake is van een gemeentegrens overschrijdende geluidszone het gemeentebestuur van betreffende gemeente.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Meet- en rekenvoorschrift industrielawaai.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 31 mei 2001

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina