Mandaat directeur Juridische Zaken

[Regeling vervallen per 11-06-2004 met terugwerkende kracht tot en met 26-04-2004.]
Geldend van 02-06-2001 t/m 25-04-2004

Mandaat directeur Juridische Zaken

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2004]

De directeur Juridische Zaken, de plaatsvervangend directeur Juridische Zaken en het hoofd Afdeling Rechtsbescherming en andere Juridische Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. besluiten op grond van de artikelen 86, 90 en 91 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

 • b. verzoeken om schadevergoeding tot bedragen van ten hoogste f 10.000,-;

 • c. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn directie betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de Minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2004]

De directeur Juridische Zaken, de plaatsvervangend directeur Juridische Zaken, het hoofd Afdeling Rechtsbescherming en andere Juridische Zaken en de teamleiders Rechtsbescherming bij de Directie Juridische Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. beslissingen op bezwaarschriften, indien de gegrondverklaring, de ongegrondverklaring of de niet-ontvankelijkverklaring geschiedt overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften en indien het niet betreft een bezwaarschrift dat vanwege zijn politieke betekenis of overigens, gelet op zijn aard en inhoud, door de Minister persoonlijk of namens hem door de Secretaris-Generaal of diens plaatsvervanger dient te worden afgedaan;

 • b. beslissingen op bezwaarschriften, indien over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift geen advies is ingewonnen van de Commissie voor de bezwaarschriften;

 • c. de beslissing tot verdaging van een beslissing op een ingediend bezwaarschrift;

 • d. besluiten waarbij de betrokken Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen wordt gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen op bezwaarschriften alsmede om verweerschriften en overige schrifturen (waaronder rechtsmiddelen) in te dienen bij het College van beroep voor het bedrijfsleven in verband met bij dat college ingestelde beroepen betreffende het In- en Uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980;

 • e. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift genomen beslissingen;

 • f. beslissingen op verzoeken tot heroverweging van beslissingen, betrekking hebbend op aan betrokkenen toekomende referentiehoeveelheden mest;

 • g. verweerschriften en andere schrifturen in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter;

 • h. het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening of het instellen van een ander rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in gedingen, waarin de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij partij was.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2004]

De ondertekening, bedoeld in artikel 1 en 2, luidt:

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE DIRECTEUR JURIDISCHE ZAKEN,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR JURIDISCHE ZAKEN,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

HET HOOFD AFDELING RECHTSBESCHERMING EN ANDERE JURIDISCHE ZAKEN,',

onderscheidenlijk

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE TEAMLEIDER RECHTSBESCHERMING,'.

Artikel 4

[Vervallen per 11-06-2004]

Voorzover een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 1 en 2, behoort tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, geschiedt het nemen van beslissingen of ondertekenen van stukken betreffende die aangelegenheden namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 5

[Vervallen per 11-06-2004]

Indien artikel 4 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 en 2, in afwijking van artikel 3:

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE DIRECTEUR JURIDISCHE ZAKEN,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR JURIDISCHE ZAKEN,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

HET HOOFD AFDELING RECHTSBESCHERMING EN ANDERE JURIDISCHE ZAKEN,',

onderscheidenlijk

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE TEAMLEIDER RECHTSBESCHERMING,'.

Artikel 6

[Vervallen per 11-06-2004]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 april 2001, nr. TRCJZ/2001/1667 (Strct 2001, nr. 68), houdende de machtiging aan de directeur Juridische Zaken tot het beslissen en ondertekenen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 11-06-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 13 november 2000.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

`s-Gravenhage, 29 mei 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

Secretaris-Generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina