Instellingsregeling commissie stimulering lokaal vrijwilligersbeleid

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 16-09-2004 t/m 31-12-2004

Instellingsregeling commissie stimulering lokaal vrijwilligersbeleid

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. de commissie: de commissie, genoemd in artikel 2.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De commissie heeft tot taak gemeenten en provincies te stimuleren tot het ontwikkelen, verbreden, vernieuwen en intensiveren van een vrijwilligersbeleid waarbij instrumenten voor een plaatselijk, regionaal en provinciaal vrijwilligerswerk van verantwoorde kwaliteit worden ontwikkeld dan wel toegepast.

 • 2 De commissie stelt een plan van aanpak op voor de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, waarbij rekening wordt gehouden met reeds ontwikkelde plannen vanuit de verschillende overheidsniveaus en het aanbod van de landelijke, provinciale en lokale ondersteuningsorganisaties voor het vrijwilligerswerk. In dit plan wordt ook aandacht besteed aan communicatie- en informatievoorziening.

 • 3 Het plan van aanpak, bedoeld in het tweede lid, wordt aan de minister ter goedkeuring voorgelegd.

 • 4 De minister kan de commissie ten aanzien van de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, algemene en bijzondere aanwijzingen geven.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De leden van de commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister.

 • 2 De minister voegt aan de commissie een secretariaat toe. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitoefening van zijn werk uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Tot lid van de commissie worden benoemd:

  • a. als onafhankelijk voorzitter: mw. M.C.W. Visser-van Doorn;

  • b. als materiedeskundigen:

   • -

    mw. drs. H. Burleson-Esajas;

   • -

    mw. J.A. Jorritsma-Van Oosten;

   • -

    dhr. L.W. Lageweg;

   • -

    dhr. dr. L.C.P.M. Meijs;

   • -

    mw. A.D. Rensen-Oosting;

   • -

    dhr. B. Seali;

   • -

    dhr. mr. J.H. Wakkie;

  • c. vanuit het lokale bestuursniveau:

   • -

    mw. drs. M. Burgman, Maarn;

   • -

    dhr. F.C. Dales, Breukelen;

   • -

    dhr. drs. A. Donkers, Borne;

   • -

    mw. E.L.M. Dings-Niesten, Wisch;

   • -

    dhr. L.W. van Rijswijk, Sittard;

  • d. vanuit het provinciale bestuursniveau:

   • -

    dhr. drs. J.M. Bos, provincie Flevoland;

  • e. namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten:

   • -

    dhr. H.J.C. Baaijens;

  • f. namens de minister:

   • -

    mw. drs. M.J.H. Smulders.

 • 2 Met uitzondering van de vertegenwoordigers van de minister en van de VNG hebben de leden zitting op persoonlijke titel.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 Aan de leden, bedoeld in het eerste lid, worden de reis- en verblijfkosten vergoed, voorzover niet uit anderen hoofde een vergoeding van deze kosten wordt ontvangen. Het Reisbesluit binnenland is daarbij van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De commissie zendt jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar aan de minister een verslag over de werkzaamheden en bevindingen in het afgelopen jaar en een activiteitenplan voor het komende jaar.

 • 2 De commissie sluit haar werkzaamheden af met een rapportage over de werkzaamheden, ervaringen en bereikte resultaten.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2001 en vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling commissie stimulering lokaal vrijwilligersbeleid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina