Wijzigingsbesluit Zorgindicatiebesluit (uitbreiding vormen van zorg)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2005

Besluit van 23 mei 2001 tot wijziging van het Zorgindicatiebesluit in verband met de uitbreiding van de vormen van zorg waarop dat besluit van toepassing is

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 januari 2001, kenmerk PBO/WIZ-2139507;

Gelet op artikel 9a van de Algemene Wet van Bijzondere Zieketekosten en artikel 60, derde lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;

De Raad van State gehoord (advies van 17 april 2001, nr. W13.01.0032/III);

Gezien het nader rapport van De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 mei 2001, kenmerk DWJZ/SWW-2177732;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien voor een verzekerde voor het tijdstip van de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van dit besluit, overeenkomstig artikel 9b, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten schriftelijk is vastgesteld dat hij is aangewezen op een vorm van zorg als bedoeld in de artikelen 11, 12, 13 en 21 tot en met 25 van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering en de verzekerde op eerderbedoeld tijdstip zijn aanspraak op zorg nog niet tot gelding heeft gebracht, wordt die vaststelling tot twee jaar na dat tijdstip gelijkgesteld met een indicatiebesluit als bedoeld in artikel 1, onder d, van het Zorgindicatiebesluit.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2006]

Het Besluit indicatiebeoordeling zwakzinnigeninrichting Bopz wordt ingetrokken.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 mei 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. M. Vliegenthart

Uitgegeven negentiende juni 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina