Subsidieregeling Week van het leren

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 09-06-2001 t/m 30-12-2004

Subsidieregeling Week van het leren

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • artikel 4, eerste lid van de Wet overige OCenW-subsidies

Besluit:

Artikel 1. Definitiebepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister:

  de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

 • b. CINOP:

  het Centrum voor Innovatie van Opleidingen, te 's-Hertogenbosch;

 • c. Week van het leren:

  de door een resolutie van de UNESCO ondersteunde "Week van het leren door Volwassenen" in de week van 8 september tot en met 15 september 2001.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister verstrekt projectsubsidie voor lokale en regionale activiteiten tijdens de Week van het leren, die bijdragen aan de promotie van het leren door volwassenen en die aansluiten op de landelijke campagne die in het kader van de Week van het leren wordt gevoerd.

 • 2 De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, kunnen, voor zover zij bijdragen aan de promotie van het leren door volwassenen, het volgende omvatten:

  • a. het organiseren van open dagen, promotieactiviteiten en manifestaties;

  • b. het uitreiken van prijzen voor prestaties in het volwassenenonderwijs;

  • c. het verspreiden van promotiemateriaal. .

Artikel 3. Subsidieontvanger

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister verstrekt de subsidie aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

 • 2 De subsidieontvanger maakt deel uit van een samenwerkingsverband met tenminste twee partners, die deelnemen aan de activiteiten, bedoeld in artikel 2.

Artikel 4. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een bedrag van ƒ 200.000,- beschikbaar.

Artikel 5. Subsidiebedrag per subsidieontvanger

[Vervallen per 31-12-2004]

Het subsidiebedrag voor de subsidieontvanger bedraagt maximaal ƒ 5.000,-.

Artikel 6. De subsidieaanvraag

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister verleent de subsidie op aanvraag.

 • 2 De aanvraag bevat in ieder geval:

  • a. een actviteitenplan;

  • b. een begroting van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten;

  • c. een schriftelijke verklaring van de partners, bedoeld in artikel 3, dat aan de in het activiteitenplan omschreven activiteiten wordt deelgenomen, en

  • d. een vermelding van het bank- of gironummer van de subsidieaanvrager.

 • 3 De subsidieaanvrager dient de aanvraag vóór 15 juni 2001 in bij CINOP, Postbus 1585, 5200 BP 's-Hertogenbosch, onder vermelding van subsidieaanvraag Week van het leren.

Artikel 7. Criteria subsidieverlening

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister verdeelt het beschikbare bedrag aan de hand van:

  • a. de bijdrage die de activiteiten aan de promotie van het leren door volwassenen leveren, en

  • b. een evenwichtige regionale spreiding van de activiteiten.

 • 2 Indien twee of meer aanvragen in dezelfde mate voldoen aan de criteria, bedoeld in het eerste lid, is de volgorde van ontvangst van de subsidieaanvragen bepalend.

Artikel 8. Advies voorafgaand aan subsidieverlening

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De minister beslist over de subsidieverlening mede op basis van het advies van CINOP.

 • 2 CINOP neemt bij het uitbrengen van het advies de criteria, bedoeld in artikel 7, in acht.

Artikel 9. Voorschot

[Vervallen per 31-12-2004]

De minister verleent de subsidieontvanger een voorschot op het subsidiebedrag.

Artikel 10. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 11. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Week van het leren.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina