Instellingsbesluit Commissie Metamorfoze

Geldend van 03-06-2001 t/m heden

Instellingsbesluit Commissie Metamorfoze

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Besluit:

Artikel 2. Taak

 • 1 De commissie adviseert de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, hierna de minister, over de uitvoering van het conserveringsbeleid inzake papieren materialen in bibliotheken.

 • 2 De commissie verricht haar werkzaamheden binnen het kader van het Nationaal programma voor de conservering van bibliotheekmaterialen (Metamorfoze) door de Koninklijke Bibliotheek vast te stellen beleidsplan 2001-2004. Het beleidsplan behoeft de instemming van de minister.

  Tot de werkzaamheden behoren in ieder geval de volgende taken:

  • a. het geven van een oordeel over het jaarlijkse activiteitenplan van het Bureau Conservering Bibliotheekmateriaal en de daarin opgenomen lijst van conserveringsprojecten;

  • b. het geven van een oordeel over de toepassing van het selectiescenario;

  • c. het geven van een oordeel over de opzet en uitvoering van het conserveringsprogramma alsmede over de evaluatie van het programma.

 • 3 De commissie adviseert op eigen gezag en deskundigheid over gevallen, waarin niet voorzien wordt door het Nationaal programma voor de conservering van bibliotheekmaterialen.

Artikel 3. Samenstelling

 • 1 De commissie bestaat uit de volgende onafhankelijke deskundigen:

  prof. dr. P.J.D. Drenth, tevens voorzitter;

  prof. dr. J.M.H.J. Hemels;

  prof. dr. P.G.J. Hoftijzer;

  mevr. A.K. Skolnik-Kooiman (met ingang van 1 januari 2002);

  prof. dr. L. Leertouwer;

  drs. P. Maarschalkerweerd;

  mevrouw prof. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen.

 • 2 Drs. H.J. Jansen wordt benoemd tot secretaris van de commissie. De secretaris is geen lid van de commissie.

Artikel 4. Ondersteuning

De commissie wordt voor haar werkzaamheden ondersteund door het Bureau voor de Conservering van Bibliotheekmaterialen, dat is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek.

Artikel 6. Financiële aspecten

De leden en de voorzitter van de commissie ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen en overige bijeenkomsten vacatiegelden overeenkomstig het Vacatiegeldenbesluit 1988. Voorts ontvangen zij voor hun werkzaamheden vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.

Artikel 8. Archiefbescheiden

De achiefbescheiden van de commissie worden bij opheffing van de commissie overgedragen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 9. Opheffing

De commissie wordt van rechtswege ontbonden met ingang van 1 januari 2005, tenzij voor die datum door de minister een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 10. Intrekking

Het besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 3 december 1997, kenmerk MLB/LB/1997/36.958 en het besluit de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 8 januari 2001, kenmerk MLB/LB/51.671 worden ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Metamorfoze

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina